Дипломною роботою завершується навчання студента у вищому навчальному закладі. Тому його дипломна робота свідчить про узагальнення здобутих за час навчання знань та навичок.

Дипломна робота з перекладознавства складається з: титульного аркуша, змісту, переліку скорочень (якщо є), вступу, основної частини, загальних висновків, списку використаної літератури, додатків.

Титульний аркуш дипломної роботи містить:

  • повну назву вищестоящої організації, вуза, факультету, кафедри;
  • відмітка завідуючого кафедри про допуск до захисту;
  • тема дипломної роботи (без слова «Тема», без лапок);
  • спеціальність, прізвище, ім’я та по-батькові студента;
  • прізвище та ініціали, вчений ступінь, вчене звання наукового керівника;
  • прізвище та ініціали, вчений ступінь, вчене звання рецензента;
  • місто та рік виконання дипломної роботи.

Зміст – це перелік усіх структурних елементів роботи (за винятком титульного аркуша та власне змісту) із зазначенням номера сторінки, з якої починається той або інший елемент роботи.
Якщо в тексті дипломної роботи зустрічаються скорочення або умовні позначення, то вони подаються після змісту (з наступної сторінки).
У вступі студент має обґрунтувати актуальність проведення дослідження, новизну теми, назвати об’єкт та предмет дослідження, мету та завдання роботи, виділити методи, зазначити та охарактеризувати матеріал, на основі якого був здійснений переклад, сформулювати теоретичне та практичне значення дипломної роботи та описати її структуру. (Вступ має містити 4-6 сторінок)
Основна частина складається з 2-3 розділів в залежності від обраної теми (теоретична та практична частина). Основна частина містить інформацію, що відображає сутність поставленої проблеми та аналіз отриманих результатів дослідження. Її можна ділити на пункти та підпункти.
На початку кожного розділу необхідно зазначити про що йде мова в даному розділі (доцільно використовувати такі звороти: «в даному розділі розглядається…», «розкриваються такі поняття…», «були проаналізовані…», тощо).
Перший розділ (або перший та другий розділ якщо їх три) містить теоретичний огляд літературних джерел з теми, позицію автора (не забувайте робити посилання на джерела та літературу), розкриваються поняття з теми дослідження, описуються методики досягнення поставленої мети через вирішення завдань. Але будьте уважні: необхідно розмежувати ваші власні думки, висновки і позиції авторів.
Останній розділ роботи – це практична частина. У ньому подається глибокий аналіз проблеми перекладу, що досліджується, містяться рекомендації щодо використання результатів дослідження. Наводяться приклади використання того або іншого типу відповідності з обґрунтуванням вибору.
В кінці кожного розділу містяться короткі висновки, результати огляду теоретичних джерел або результатів дослідження.
Загальні висновки містять основні підсумки, що були отримані в результаті проведеного дослідження. Вони мають бути стислими, чіткими, але одночасно відображати основні висновки з теорії питання.
У списку використаної літератури має містити перелік джерел, використаних в ході дослідження (документи, монографії, підручники). Кількість використаних джерел в дипломній роботі має бути не менше за 30-40.

У додатках можуть подаватися: текст оригіналу, текст перекладу, порівняльні діаграми, схеми, таблиці.
Об’єм дипломної роботи звичайно містить 55-70 сторінок машинописного тексту.

(с) Агентство «Інформаційні послуги».
Інтелектуальна власність даної статті захищена Законом. Будь-яке цитування чи використання матералів даної статті без прямого посилання на першоджерело — заборонено Законом.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *