Курсова робота – це перша робота студента, вона потребує від нього засвоєння елементів науково-дослідної роботи. Ця робота готує студента до виконання більш складного завдання – дипломної роботи.

Курсова робота з перекладознавства може бути написана як державною, так і іноземною мовами (на вибір кафедри). Складається з: титульного аркуша, змісту, вступу, основної частини, загальних висновків, списку використаної літератури, додатків.
Курсова робота з перекладознавства може бути 2-х типів:

  1. Класичний тип.
  2. Другий тип роботи складається з двох коментарів: перекладацького та лінгвоперекладацького коментарів. Основна частина курсової роботи цього типу повинна містити реферативний теоретичний опис проблеми та практичну частину (перекладацький та лінгвоперекладацький коментарі).
При написанні курсової роботи з перекладознавства, як і будь-якої іншої курсової роботи, треба дотримуватися вимог ДСТУ.
Зупинимося на правилах написання основної частини курсової роботи з перекладознавства.
Основна частина курсової роботи складається з 2 розділів, які поділяють на параграфи. Назви розділів і параграфів не повинні дублювати назву теми курсової роботи, вони мають бути лаконічними та відповідати їх змісту.
Основна частина курсової роботи з перекладу складається з 2-х частин: теоретичної та практичної. В першому розділі курсової роботи узагальнюються відомості з різних літературних джерел з даної теми, викладається аргументований авторський підхід до розглянутих концепцій. Другий розділ курсової роботи (практична частина) має бути такою, щоб студент міг засвоїти практичні, емпіричні, статистичні, тощо методи перекладознавства.
  1. Теоретична частина (перший розділ) роботи носить реферативний характер. При написанні цієї частини студент повинен навчитися не лише знаходити потрібну наукову інформацію, але і грамотно її проаналізувати. Викладаючи позицію того або іншого автора, не можна допускати суцільного списування. Бажано, щоб автор курсової роботи висловив свою думку по кожному з порушених питань і обґрунтував її. У теоретичній частині, також, дається стислий виклад основних особливостей тексту оригіналу, що береться за основу для перекладу і аналізу. Студент має вказати джерело тексту оригіналу, визначити його жанр, відповідно до жанрово-стилістичної класифікації текстів, обґрунтувати вибір того або іншого жанрового типу. За об’ємом даний розділ не повинен перевищувати 30% всієї роботи.
  2. У практичній частині 1-го класичного типу студент представляє наукову розробку якої-небудь теми з теорії перекладу, що передбачає самостійне дослідження практичного матеріалу. Жанровий діапазон при цьому не регламентований, це може бути дослідження на матеріалі інструкцій, реклами, ділового листування, художньої літератури. В роботі має розглядатися процес та результати перекладу, тому передбачається наявність матеріалу двома мовами. Матеріал має бути проаналізований згідно до поставлених завдань. Глибокий аналіз великої кількості прикладів дозволить виявити особливості, специфіку мовних одиниць, побачити нове, поглянути на мовне явище з іншого боку. Об’єм цієї частини курсової роботи – 50-60% загального об’єму.
У практичної частини 2-го типу (перекладацький і лінгвоперекладацький коментарі) студент подає перекладацький та лінгвоперекладацький коментар до тексту (текст оригіналу і текст перекладу подаються у додатках). Перекладацький коментар – фонові знання, якими має володіти перекладач при передачі одиниць мови оригіналу засобами мови перекладу, для якісного перекладу — пояснення до реалій тексту (іменам, власним назвам, реаліям, датам, подіям). Лінгвоперекладацький коментар – позначення типу відповідності (однозначна еквівалентна відповідність, варіантна відповідність, лексичні і граматичні трансформації) з обґрунтуванням вибору, позначення одиниці перекладу, обґрунтування вживання прийомів компенсації, антонімічного перекладу, прийому експлікації.
Робота оцінюється по таких критеріях: якість перекладу, якість коментарів і теоретичного дослідження.
У загальних висновках підбиваються підсумки всього дослідження. Висновки робляться відповідно до поставлених на початку дослідження завдань, мають бути викладені підсумкові результати. В даній частині роботи вказується, в чому полягає її головний сенс, які постають нові наукові завдання у зв’язку з проведенням дослідження. В деяких випадках виникає необхідність вказати шляхи продовження дослідження теми, форми і методи її подальшого вивчення, а також конкретні завдання, які майбутнім дослідникам доведеться вирішувати в першу чергу.
Успіхів вам!
Інтелектуальна власність даної статті захищена Законом. Будь-яке цитування чи використання матералів даної статті без прямого посилання на першоджерело — заборонено Законом.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *