На початку виберіть тему логічно подумавши. Далі потрібно скласти план. Складання плану курсової або дипломної роботи є необхідною передумовою її написання. Такий план є програмою дій для виконання заходів по збиранню фактичного матеріалу, опрацюванню літератури, аналізу. Згідно плану формуються структурні складові роботи і здійснюється її написання. Головними структурними складовими роботи є: збирання фактичного матеріалу, його аналіз і написання тексту роботи, оформлення роботи.
План складається студентом після обрання теми і грунтовного обдумування змісту роботи. Він обов’язково узгоджується з науковим керівником, при цьому визначається орієнтовний графік виконання складових плану.
Залежно від складових план підготовки курсової або дипломної роботи, в загальних рисах, може бути наступним:
1. Збирання фактичного матеріалу
 • підбір літературних джерел;
 • збирання інформації, картографічних та статистичних матеріалів у відомчих установах, на підприємствах тощо;
 • отримання матеріалу шляхом участі в роботі експедицій, походів, екскурсій або завдяки іншим методам, способам, прийомам польових досліджень.
2. Аналіз фактичного матеріалу та написання тексту роботи
 • аналіз фактичного матеріалу шляхом зведення даних в таблиці, побудови графіків, діаграм тощо, проведення порівнянь, зіставлень;
 • складання карт, інших ілюстративних матеріалів, які дають змогу виявити головні особливості, закономірності проблеми, яка розглядається;
 • написання чорнового варіанту роботи;
 • подання чорнового варіанту роботи (з ілюстративними матеріалами) науковому керівникові для загальної перевірки, у рукописному, роздрукованому вигляді або на дискеті, залежно від вимог наукового керівника;
 • виправлення помилок та коректування чорнового варіанту роботи після перевірки науковим керівником;
 • підготовка чистового варіанту роботи;
 • подання чистового варіанту роботи для перевірки науковим керівником;
 • виправлення помилок та друкування роботи, перевірка наявності всіх складових роботи.
3. Оформлення роботи
 • переплетення роботи;
 • креслення матеріалів, які будуть демонструватись під час захисту роботи.
Фактичний матеріал роботи.
Фактичний матеріал курсової та дипломної робіт є основою у їх підготовці.
На збирання і опрацювання фактичного матеріалу портібно виділити найбільше часу. Це те, що викладачі дійсно хочуть побачити і почути.

Коли ви написали план то детально олівцем з допомогою календ арика (не смійтесь) проставте крайні часові межі, коли ви маєте виконати ту чи іншу роботу. Коли план написаний виконуємо.
Написання курсової або дипломної роботи здійснюється згідно розробленого плану та змісту після проведення певної підготовки. Перш за все, це базується на аналізі даних, які отримав автор завдяки своїм польовим дослідженням, роботі з картографічними, статистичними, фондовими матеріалами, літературними джерелами.
Мовою написання роботи є лише українська ( негайно купуйте словник), але, наприклад, в списку літератури обов’язково зберігається мова оригіналу — російська, англійська і т.д. При цитуванні може використовуватись як українська мова, так і російська, а в разі потреби — англійська, французька, німецька тощо. Текстовий матеріал курсової і особливо дипломної роботи, як і будь-якого наукового твору, досить різноманітний і специфічний. Він суттєво відрізняється від побутового, художнього, газетно-публіцистичного та інших текстів. Специфіка наукового тексту, в головному, полягає у його лаконічності, точності висловлювань і формулювань, необхідності доказів у вигляді схем, графіків тощо. У зв’язку з цим студенту варто врахувати, що:

 • потрібно уникати дуже довгих речень, вживання поруч однакових слів, термінів (пам’ятаємо про синоніми і відповідні словники);
 • не є прийнятним використання слів та словосполучень типу “я виконав”, “я вважаю”, “з моєї точки зору” і т. д. У таких випадках доречна, наприклад, така форма запису “… виміри, виконані автором”; “на нашу думку…” або “на думку автора…”;
 • в тексті роботи не слід пояснювати поняття, терміни або слова, значення яких можна знайти у словниках;
 • в разі потреби до тексту може бути включений “глосарій”, — перелік найбільш вживаних в роботі термінів і понять.
 

(с) Агентство «Інформаційні послуги».
Інтелектуальна власність даної статті захищена Законом. Будь-яке цитування чи використання матералів даної статті без прямого посилання на першоджерело — заборонено Законом.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *