Завантажити

ВСТУП
Актуальність теми. Відомо, що нерухомість завжди цінувалася в банківські справі як надійна гарантія позики. Сьогодні іпотека є найпоширенішим видом фінансових операцій у розвинутих країнах. Вкладання коштів в іпотечне кредитування будівництва житла можна віднести до найліквідніших банківських активів.
За останні два роки на ринку іпотечного кредитування України спостерігається активне зростання. Це пов’язано як і зі змінами законодавчого поля, так і з підвищеною активністю банків на даному ринку. За даними УНІАН станом на 01.01.2005 р. загальна заборгованість по кредитам, які забезпечені житловою іпотекою або представлені банками на фінансування будівництва склала 2545 млн. грн., а саме з початку 2002 року збільшилася у 8 раз, або на 2227 млн. грн.. У цілому, за період з 01.01.2002 р. до 01.01.2005 р об’єм заборгованості  по іпотечним кредитам зріс у середньому на 4,5 % за місяць. Важливо відмітити стабільність в динаміці зростання заборгованості по житловим іпотечним кредитам на протязі останніх років.
Розвиток ефективних механізмів іпотечного ринку – одна з найактуальніших  проблем, вирішення якої сприятиме інтенсивному залученню інвестицій у базові галузі економіки. Саме це і обумовлює актуальність теми.
Ступінь розробки теми.
Загальним аспектам дослідження іпотечного ринку житла вітчизняними і закордонними банками присвячені праці таких вчених – економістів, як: О. С. Любуня, О.І. Кірєєва, М.П. Денисенка, В.Д.Веремейкіна, С.Волкова, О. Євтуха, С.І. Кесельмана, В.Д. Лагутіна, О. Ткаченко, А.В. Хмеленко, О. Заруцької, С.І. Кручка, К.В. Раливоди, та інших.
В результаті їх досліджень визначено особливості іпотечного ринку житла, систематизовано моделі та інструменти ринку іпотечного кредитування, охарактеризовані та оцінені ризики, що виникають в процесі іпотечного кредитування, проаналізовано практичний досвід функціонування окремих моделей в різних країнах, окреслено коло проблем та перспективи розвитку іпотечного ринку в Україні.
Але, в умовах сучасного стрімкого розвитку  економічних процесів, всі ці досліджені аспекти не доведені до рівня практичного використання. Це пояснюється розвитком вітчизняної економіки і значного відставанням теоретичних розробок від потреб практики, а також недоцільність прямого копіювання досвіду діяльності зарубіжних банків у сфері іпотечного кредитування. Саме цим і обумовлено актуальність обраної теми дипломного дослідження. — створення єдиного універсального механізму іпотечного кредитування.
Метою нашої роботи є визначення напрямків удосконалення механізму іпотечного кредитування на прикладі Полтавського регіонального управління «ПриватБанку».
Відповідно до мети нашого дослідження було поставлено такі задачі:
1. Дослідження теоретичних засад іпотечного кредитування.
2. Вивчення особливостей механізму іпотечного кредитування.
3. Оцінка механізму іпотечного кредитування в банку.
4. Розробка рекомендацій щодо удосконалення механізму іпотечного кредитування.
Предметом дослідження є механізм надання іпотечних позичок в банках.
Об’єктом дослідження  в дипломній роботі  є Полтавське регіональне управління «ПриватБанку».
Методологічна база дослідження.
У процесі дослідження нами було використано такі методи як аналіз, синтез, порівняння, абстрагування тощо. За допомогою аналізу та синтезу досліджено структурні елементи механізму іпотечного кредитування комерційного банку та комплексу дій, які спрямовані на їх формування, а також складові інформаційно – аналітичного забезпечення процесу кредитування. Метод порівняння ми використали при дослідженні механізму іпотечного кредитування в Полтавському регіональному управлінні «ПриватБанку» і інших банків — лідерів у сфері кредитування під заставу нерухомості. Метод абстрагування надав нам змогу здійснити оцінку ефективності іпотечного кредитування на прикладі досліджуваного нами банку.
Інформаційною базою дослідження для нас послужили наукова монографічна література, наукові і навчальні посібники, статті вітчизняних і зарубіжних вчених, законодавчі і нормативні акти тощо.
Наукова   новизна  одержаних  результатів  проведеної  роботи  полягає в:
 ґрунтовному дослідженні механізму іпотечного кредитування і його елементів на матеріалах Полтавського регіонального управління ”ПриватБанку”;
 обґрунтуванні цілісної теоретичної бази та формування єдиного інтегрованого підходу до формування кредитної політики банку щодо іпотечного кредитування;
 розробці механізму іпотечного кредитування на первинному ринку, схема взаємодії Полтавського РУ „ПриватБанку” і компанії „Полтаважитлобуд”.
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання теоретичних розробок комплексної механізму кредитування  на первинному ринку нерухомості на основі взаємодії банку з компанією „Полтаважитлобуд. Реалізація усіх пропозицій сприятиме підвищенню ефективності управління механізмом іпотечного кредитування банку.
Структура дипломної роботи.
Дипломна робота складається з трьох розділів і дев’яти параграфів. У першому розділі нами були розглянуто теоретичні засади механізму іпотечного кредитування.
У другому досліджено механізм іпотечного кредитування на основі практики Полтавського регіонального управління «ПриватБанку».
У третьому розділі запропоновано шляхи удосконалення механізму іпотечного кредитування.
Дипломна робота включає вступ, три розділи, висновки і пропозиції, список використаних джерел. Основний зміст роботи викладено на 99 сторінках, робота містить 6 таблиць і 7 рисунків,  12 додатків. Список використаних джерел  містить   58   джерел.
РОЗДІЛ 1
Теоретичні засади механізму іпотечного кредитування
 
1.1 Поняття і елементи механізму іпотечного кредитування 
Становлення інституту іпотечного кредитування у багатьох країнах відбувається протягом століть. В Україні після тривалої перерви має місце процес відродження іпотечного кредитування, оскільки воно існувало до 1947 року (в Галичині та на Волині – до 1939, Північній Буковині і Південній Бесарабії – до 1940 і на Закарпатті – до 1945 р.). І хоча кредитування під заставу нерухомості по суті є іпотечним кредитуванням, широко практикувалося в банківській діяльності, воно застосовувалося без достатнього правового забезпечення [31, 5].
В Україні до недавнього часу іпотечні відносини регулювалися лише Законом України «Про заставу», зокрема розділом II «Іпотека». Це сприяло започаткуванню іпотеки, проте не забезпечувало достатніх правових умов для її прискореного розвитку. Якісним проривом у цьому плані стало прийняття Верховною Радою України Земельного, Цивільного та Господарського кодексів, а також Законів України «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про фінансово – кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», та «Про оцінку землі». Тому, на нашу думку, зараз виключно актуальним стає питання практичної реалізації можливостей, що заявилися в рамках прийнятого законодавчого поля для подальшого розвитку іпотечного кредитування в Україні.
Іпотечний кредит – це особлива форма кредиту, пов’язана з наданням позик під заставу нерухомого майна – землі, виробничих або житлових будівель тощо [40, 98]. Іпотечні позики надаються на довгостроковій основі. Іпотечний кредит стає можливим лише за умови приватної власності на землю і нерухомість.
Застава землі і нерухомого майна для отримання в банку довгострокового кредиту називається іпотекою.
Іпотека в сучасному визначенні – це спосіб забезпечення виконання зобов’язань, за якими нерухоме майно, що є предметом застави, залишається у заставодавця або в третьої особи [8].
Сектор нерухомості, особливо землі, має в Україні великий інвестиційний потенціал, тому іпотечне кредитування є надзвичайно перспективним з погляду фінансового стимулювання національного виробництва…
1.2 Особливості оцінки застави, кредитного ризику, ефективності і ціноутворення при іпотечному кредитуванні
Інститут застави існує в українському законодавстві вже не одне десятиріччя. Але останнім часом він пережив своєрідне відродження. В умовах планової економіки, відсутності комерційного кредитування, інститут застави не отримав належного розвитку. Тому довгий час застава існувала практично номінально.
Внаслідок змін, яких зазнали економічні відносини в Україні, в тому числі і цивільно – правові, виникла необхідність внесення відповідних змін і у правове регулювання заставних відносин.
Сьогодні застава є найбільш ефективним способом забезпечення повернення кредиту в банківській практиці.
Згідно зі ст. 30 Закону України «Про заставу» іпотекою визначається застава землі, нерухомого майна, при якій земля та (або) майно, що становить предмет застави, залишається у заставодавця або третьої особи [7].
Предметом іпотеки може бути майно пов’язане із землею – будівля, споруда, квартира, підприємство (його структурний підрозділ) як цілісний майновий комплекс, а також інше майно, віднесене законодавством до нерухомого.
Предметом іпотеки можуть бути також належні громадянам на праві приватної власності земельні ділянки та багаторічні насадження (ст.. 31 Закону України «Про заставу»).
Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 1440 від 10 вересня 2003 року і відповідно до статті 9 Закону України «Про оцінку майна і  майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» було затверджено Національні стандарти № 14 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав».
Національний стандарт № 1 є обов’язковим для застосування під час проведення оцінки майна та майнових прав (далі — майно) суб’єктами оціночної діяльності, а також особами, які відповідно до законодавства здійснюють рецензування звітів про оцінку майна.
Оцінка майна проводиться з дотриманням принципів корисності, попиту і пропонування, заміщення, очікування, граничної продуктивності внеску, найбільш ефективного використання [29,6].
Принцип корисності ґрунтується на тому, що майно має вартість тільки за умови корисності його для потенційного власника або користувача. Під корисністю слід розуміти здатність майна задовольняти потреби власника або користувача протягом певного часу.
Принцип попиту та пропонування відображає співвідношення пропонування та попиту на подібне майно. Відповідно до цього принципу під час проведення оцінки враховуються ринкові коливання цін на подібне майно та інші фактори, що можуть призвести до змін у співвідношенні пропонування та попиту на подібне майно.
Принцип заміщення передбачає врахування поведінки покупців на ринку, яка полягає у тому, що за придбання майна не сплачується сума, більша від мінімальної ціни майна такої ж корисності, яке продається на ринку.
Принцип очікування передбачає, що вартість об’єкта оцінки визначається розміром економічних вигод, які очікуються від володіння, користування, розпорядження ним.
Принцип внеску (граничної продуктивності) передбачає врахування впливу на вартість об’єкта оцінки таких факторів, як праця, управління, капітал та земля, що є пропорційним їх внеску у загальний дохід. Вплив окремого фактора вимірюється як частка вартості об’єкта оцінки або як частка вартості, на яку загальна вартість об’єкта оцінки зменшиться у разі його відсутності.
Принцип найбільш ефективного використання полягає в урахуванні залежності ринкової вартості об’єкта оцінки від його найбільш ефективного використання. Під найбільш ефективним використанням розуміється використання майна, в результаті якого вартість об’єкта оцінки є максимальною. При цьому розглядаються тільки ті варіанти використання майна, які є технічно можливими, дозволеними та економічно доцільними     [51, 34].
Оцінка проводиться із застосуванням бази, що відповідає ринковій вартості або неринковим видам вартості. Вибір бази оцінки передує укладанню договору на проведення оцінки майна (тобто застави за умови іпотечного кредитування)…
Висновки до першого розділу.
1. Іпотечний кредит – це особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна – землі і виробничих або житлових будівель тощо
2. Іпотека – це вид застави нерухомого майна(землі, підприємств, споруд, інших об’єктів, безпосередньо пов’язаних із землею) з метою отримання грошової позики.
3. Іпотечні позики надаються на довгостроковій основі (10-30 років) при тому, що заставлена іпотека залишається в експлуатації позичальника за умови постійного контролю з боку кредитору.
4. Суб’єктами іпотечного кредиту є: кредитори з іпотеки (спеціалізовані банки, іпотечні компанії), позичальники  (юридичні або фізичні особи), інвестори, держава. До об’єктів іпотеки належать грошові позики і нерухомість..
5. Існує три основні моделі іпотечної системи: депозитна, інвестиційна і цільова.
6. Рефінансування шляхом емісії цінних паперів, таких як, іпотечні цінні папери, заставні, іпотечні сертифікати має позитивний вплив на іпотечний ринок країни.
7. Виділяють два основні ринки житла: первинний (покупка житла безпосередньо у будівельної компанії або через інвестиційну компанію) і вторинний (житло, що вже було в експлуатації і зареєстровано в БТІ).
8. Для отримання іпотечного кредиту необхідно подати до банку наступні документи: заяву на отримання кредиту, анкету позичальника, паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідка з місця роботи, довідка – характеристика з БТІ.
9. Основні етапи механізму іпотечного кредитування: первинний контакт з позичальником, надання правонаступних документів по нерухомості, перевірка документів юридичною службою, оцінка нерухомості, страхування об’єкту застави, прийняття рішення про видачу кредиту, Підготовка і підписання низки договорів, видача кредиту, передача кредитної справи бухгалтеру, моніторинг.
10. Розрізняють такі схеми погашення іпотечних кредитів: пружинна іпотека, кредит з наростаючими платежами.
11. На організацію механізму іпотечного кредитування в банку мають вплив низка чинників: політичних, правових, економічних.
12. Оцінка застави в банках повинна проводиться за дотримання Національних стандартів № 1 і № 2 і дотримання принципів корисності, попиту та пропозиції заміщення, очікування, внеску, найбільш ефективного використання.
13. Для оцінки застосовується бази, що відповідають ринковій вартості і неринковим видам вартості. Оцінка майна проводиться  із застосуванням методичних підходів, методів оцінки, що є складовими частинами методичних підходів або результатом комбінування кількох методичних підходів і оціночних процедур.
14. Основні методичні підходи для оцінки майна: витратний, дохідний і порівняльний.
15. Процес оцінки майна складається з таких етапів: укладання договору на оцінку нерухомості, ознайомлення з об’єктом оцінки, збирання і обробка інформації, вибір необхідних методичних підходів, узгодження результатів оцінки, звіт про оцінку майна, актуалізація звіту.
16. В процесі іпотечного кредитування банк стикається з такими ризиками: кредитний; ринковий; процентний; ризик ліквідності; валютний; операційно – технологічний; ризик репутації; юридичний.
17. Оцінка ефективності іпотечного кредитування можливо проводити за такими нормативами: відповідності покриття іпотеки цінних паперів, відповідності покриття відсоткових зобов’язань, відповідності обігу, покриття іпотечних цінних паперів заставленою нерухомістю, покриття іпотечних цінних паперів власним резервним капіталом, покриття іпотечного кредиту заставленою нерухомістю.
18. Основні методи встановлення ставки за кредитом, що застосовуються банками – лідерами в іпотечному кредитуванні: метод «вартість плюс», метод «базова ставка плюс», метод надбавки, метод аналізу дохідності клієнтів.
РОЗДІЛ 2 Характеристика механізму іпотечного кредитування в банку
 
2.1 Передумови розвитку іпотечного кредитування в банку.
Комерційний банк «ПриватБанк» був заснований в 1992 році. На сьогоднішній день він є одним з банків, що найбільш динамічно розвивається і займає лідируючі позиції банківського рейтингу країни. Станом на 1 квітня 2005 року розмір чистих активів «ПриватБанку» складає 16 622 млн. грн. Статутний фонд банку складає 1 130 млн. грн., власний капітал – 1 728 млн. грн. Кредитний портфель банку складає 10, 8 млрд.. грн, у тому числі кредити фізичним особам – 3,286 млрд. грн. Фінансовий результат «ПриватБанку» по підсумкам роботи за перший квартал 2005 року складає 206,480 млн. грн.
«ПриватБанк» також є лідером серед українських некомерційних банків по кількості клієнтів, його послугами користується більш ніж 16 % населення України. Володіючи  генеральною ліцензією Національного Банку України на проведення банківських операцій, «ПриватБанк» здійснює увесь спектр послуг, який існує на вітчизняному ринку банківських послуг, по обслуговуванню корпоративних і приватних клієнтів у відповідності з міжнародними стандартами [56].
Стратегія банку — довгостроковий інтерес клієнта -. Послідовно розширюючи спектр послуг, що надаються і якість банківських продуктів, банк активно нарощує свою клієнтську базу (Додаток Б). При цьому «ПриватБанк» — банк, що пропонує комплексне вирішення завдань, які постають перед клієнтом, на основі індивідуального підходу та широкого досвіду роботи банку на фінансовому ринку України.
Впроваджуючи нові види банківських послуг і постійно поліпшуючи комплекс банківського обслуговування, на сьогоднішній день банк обслуговує 309 тисяч корпоративних клієнтів і приватних підприємців і більш ніж 9 мілліонів рахунків фізичних осіб. Об’єм залучених банком коштів юридичних осіб на 1 квітня 2005 року склав 6 017 млн. грн., у тому числі депозитний портфель юридичних осіб – 1 564 млн. грн. Об’єм коштів фізичних осіб, що були залучені «ПриватБанком» на 1 квітня 2005 року складає 6,6 млрд. грн (найбільший показник серед всіх українських банків), у тому числі депозитний портфель фізичних осіб – 5,278 млрд. грн.
Національна мережа банківського обслуговування включає в себе 1 811 філіалів і відділень по усій території України. Широке коло закордонних партнерів дозволяє найбільш широко задовольнити потреби клієнтів банку, пов’язані з їх міжнародною діяльністю [52].
«ПриватБанк» є уповноваженим банком по обслуговуванню кредитних ліній Світового банку реконструкції та розвитку, Європейського банку реконструкції та розвитку і Українсько – Німецького фонду, спрямованих на розвиток малого і середнього бізнесу…
2.2  Характеристика елементів механізму іпотечного  кредитування
«ПриватБанк» є одним з основник операторів ринку іпотечного кредитування на Україні, цьому передують деякі наробки, переваги, розвинена мережа філіалів і відділень на території України, кваліфікований персонал. Не зважаючи на ці переваги, за 2004 рік «ПриватБанк втратив позиції на ринку житлового іпотечного кредитування з 15,9 % до 12,4 %
Одним з видів прояву активності іншими банками на ринку іпотечного кредитування є створення іпотечних центрів ( на сьогоднішній день їх відкрили банки «Фінанси і кредит», «Укрсиббанк», «Райффайзенбанк – Україна»), зміст створення яких полягає в надаванні усіх пов’язаних з кредитуванням послуг в одному місці.
Для розширення своєї присутності на  ринку іпотечного кредитування, а також відновлювання втрачених позицій, «ПриватБанк» змінює пріоритети в технології і просуванні даного продукту, головною складовою просування програми «Житло в кредит» повинен стати пошук угод. для досягнення даної мети спеціалістами ПриватБанку розроблена нова схема просування програми «Житловий кредит», яка не має аналогів на Україні і володіє низкою переваг.
На сьогоднішній день робота з іпотечними кредитами проводиться за такою схемою (Рис. 2.3.1):
1. Проведення презентацій для рієлторів з акцентом на зміну умов;
2. Залучення клієнтів;
3. Звернення клієнта до банку за першою консультацією, заповнення заявки на видачу кредиту, подача пакету документів, оцінка платоспроможності позичальника…
Висновки до другого розділу.
1 За роки свого існування ЗАТ КБ «ПриватБанк» досяг високого рівня по усім показникам і зараз займає лідируючі позиції банківського рейтингу України.
2.Довгостроковий інтерес клієнта – головний пріоритет в роботі банка. Для задоволення потреб споживачів банк постійно розширює спектр своїх послуг, національна мережа банківського обслуговування зараз включає в себе 1 811 філіалів і відділень по всій Україні.
3.Протягом звітного періоду обсяг кредитів  збільшився на 22% і становить 767,3 млн. грн.
4.Інноваційна політика банку орієнтована на впровадження банком принципово нових послуг, таких як: мобільний банкінг, інтернет – банкінг тощо.
5.Основні форми кредитів, що надаються банком, такі: товарний, грошовий, авальний.
6. В банку існують такі кредитні програми: «Товари у розстрочку», «Карта «Універсальна», «Кредит на навчання», «Авто в кредит», «Житло в кредит».
7 Передумови розвитку іпотечного кредитування в банку стали наступні: скорочення капітальних вкладень в житлове будівництво, зменшення введення житла в експлуатацію в 9 раз, низькі стандарти забезпечення житлом населення, добре сформований вторинний ринок житла,  здійснення будівництва на комерційних засадах тощо.
8. За останні роки спостерігається загальна тенденція до збільшення іпотечних кредитів в кредитному портфелі банку.
9. Завдяки розширенню ЗАТ КБ «Приватбанк» своєї участі на ринку житлової іпотеки, відбувся  перерозподіл сегментів.
10. Загальні етапи механізму іпотечного кредитування: первинний контакт з позичальником, видача сертифікату, пошук нерухомості, перевірка документів, оцінка застави, страхування, прийняття рішення про кредитування, оформлення документів, видача кредиту, моніторинг.
11. Банком створено достатньо дієвий механізм іпотечного кредитування.
12. Іпотечне кредитування в банку здійснюється як для фізичних осіб так і для юридичних.
13. Загальна схема кредитування не має значних відмінностей. Але існують розбіжності при оцінці елементів процесу іпотечного кредитування, а саме: пакет документів , оцінка кредитоспроможності, оцінка застави, ціноутворення тощо.
РОЗДІЛ 3 Шляхи удосконалення механізму іпотечного кредитування
3.1  Удосконалення  процесу   іпотенчого   кредитування в  банку
Кредитна політика – це стратегія і тактика банку в області кредитних операцій. Не існує єдиної кредитної політики для усіх банків. Кожен банк формує свою власну кредитну політику, враховуючи економічні, політичні, географічні, організаційні та інші фактори, які мають вплив на його діяльність. Вважається, що ризик банку збільшується, якщо  він не має своєї кредитної політики; якщо він її має, але не довів до відома усіх виконавців; якщо він має протиречиву і неконкретну політику.
Кредитна політика в частині стратегії вбирає в себе пріоритети, принципи і змістовні цілі конкретного банку на кредитному ринку, а в частині тактики – фінансовий та інший інструментарій, який використовується даним банком для реалізації його цілей при здійсненні кредитних угод, правила їх здійснення, порядок організації кредитного процесу. Таким чином кредитна політика створює необхідні загальні передумови  ефективної роботи персоналу кредитного підрозділу банку (розуміння пріоритетів, цілей, інструментів, методів, організації кредитних угод), об’єднує і організує зусилля персоналу, зменшує вірогідність помилок і прийняття нераціональних рішень [16,189].
В іноземній банківській практиці формування кредитної політики включає, по – перше, визначення стратегії, затвердженої радою директорів (правлінням); по – друге, розробку докладного посібника по здійсненню кредитних операцій, що покликаний забезпечити реалізацію стратегічних напрямків діяльності банку в даній сфері. Підготовкою такого посібника зазвичай займається  спеціальний підрозділ, до функцій якого входить також контроль за виконанням вимог даного документу. Цей посібник є конфіденціальним документом і навіть всередині банку доводиться до відома лише тих службовців, які приймають участь в кредитному процесі.
Звісно, кожен банк у той чи іншій формі приходить до власної кредитної політики.
Для того щоб, кредитні операції, у нашому випадку іпотечні кредити, були ефективними, необхідно організувати кредитний процес на чіткому функціональному розмежуванні обов’язків кредитного персоналу, що дозволяє домагатися високого професіоналізму, уникати помилок при прийнятті рішень, перемагати в конкурентній боротьбі.
Організація кредитного процесу включає декілька стадій:
• формування кредитної політики;
• здійснення кредитного обслуговування клієнтів;
• визначення рейтингу виданих позичок і аналіз кредитного портфеля банку;
• організацію контролю за умовами кредитної угоди;
• визначення процедури ухвалення рішення по позичці;
• розробку правил оформлення кредитної угоди;
• письмовий юридичний супровід що видається позичка.
Кожна із стадій для своєї реалізації потребує спеціальних знань і навичок.
З міжнародної практики відомо, що банки звичайно мають такі спеціальні підрозділи, що забезпечують кредитний процес:
1. відділ кредитної політики і маркетингу;
2. відділ кредитного аналізу;
3. кредитний відділ;
4. відділ позичкової документації…
Висновки до третього розділу:
1. Іпотека, як предмет застави, за іпотечними кредитами має ряд осбливостей, які відрізняють її від інших видів застави.
2. Процес оцінки застави складається з наступних етапів: встановлення прав власності на предмет іпотеки і її огляд, визначення вартості запропонованого забезпечення (ринкової і заставної), розрахунок можливої суми кредиту.
3. Саме об’єктивна оцінка застави безпосередньо впливає на правильне визначення вартості майна, що передається у заставу.
4. Наявна база висококваліфікованих спеціалістів з іпотечного кредитування дозволить банкам прискорити процес самої оцінки майна, а також дозволить визначати максимально точну вартість застави.
5. Найважливіше питання – визначення вартості об’єкту застави. Для можливості реалізації застави, у разі неповернення боргу за іпотечним кредитом, необхідно, при оцінці, спрогнозувати можливу продажну ціну в момент реалізації. Це досить тяжко, так як іпотечні кредити мають довгостроковий характер.
6. Використання інших методів (затратний, доходний) дозволить оціннику визначити більш об’єктивний результат при оцінці.
7. Страхування заставленого майна і особисте страхування – обов’язкові умови при іпотечному кредитуванні в банку. Для ПГРУ «ПриватБанк” необхідно вирішити питання з організації роботи з декількома страховими компаніями. Як результат: скорочення часу на оформлення документів зі страхування застави, право вибору для позичальника компанії на його розсуд.
8. Зниження заставної ціни порівняно з ціною продажу напрямлене на забезпечення достатньої ліквідності предмета застави у разі його примусової реалізації.
9. Банк повинен обов’язково брати участь при оцінці застави, адже насамперед це його гарантія повернення довгострокової позички.
10. Застосування інструменту іпотечного кредитування з регульованою відстрочкою платежу не передбачає можливості отримання об’єктивних даних і не дає змоги індексувати основну суму боргу, що збільшує ризик ліквідності.
11. Обмеження щодо регулювання рівня процентних ставок: відсотки за іпотечними кредитами не повинні бути нижчими за найвищі у банківській системі ставок за строковими депозитами, використання плаваючої відсоткової ставки, що обумовлено довго строковістю кредиту, не часта періодичність зміни відсоткових ставок.
12. Кредитна політика банку повинна створювати загальні передумови ефективної роботи персоналу кредитного підрозділу.
13 Організація процесу іпотечного кредитування включає декілька стадій, які для своє реалізації потребують спеціальних навичок і знань.
14. За умови стрімкого росту попиту на іпотечні кредити збоку населення «ПриватБанку” необхідно терміново визначити єдині підходи щодо подальшого розвитку іпотечного кредитування в банку, тобто розширити кредитну політику щодо іпотечного кредитування.
15. Кредитна політика щодо іпотечного кредитування повинна вміщувати такі розділи: організація  процесу надання позички, розробка різноманітних елементів кредитної політики, організація взаємодії усіх ланок задіяних в процесі кредитування, визначення порядку дозволу на видачу кредиту, розробка методичних вказівок по аналізу кредитоспроможності позичальника тощо.
16. Впровадження Кредитної справи в ПГРУ «ПриватБанк” дозволить накопичити необхідну інформацію про клієнта і його взаємовідносин з банком.
17. Як універсальний банк, ПГРУ «ПриватБанк”, має можливість організувати співпрацю з будівною компанією «Полтаважитлобуд” для кредитування на первинному ринку нерухомості.
18. Роботу можна організувати по трьом запропонованим схемам.
19. Діяльність банку  і будівної компанії по впровадженню нових систем фінансування житла (не бюджетних) – фінансово – кредитних механізмів і облігаційних схем залучення фінансових ресурсів – дозволить досягти значного економічного та соціального розвитку.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
На основі розглянутих вище особливостей існування ринку іпотечного кредитування в Україні і запропопонованих методів удосконалення елементів механізму кредитування, ми можемо зробити такі висновки.
В Україні процес іпотечного кредитування існував до 1947 року. Наразі Україна переживає відродження  інститут іпотечних відносин.
Іпотечні відносини, на сьогоднішній день мають велику правову підтримку завдяки прийняття низки законопроектів.
Наступним кроком по створенню мінімально – необхідного правового поля для розвитку іпотечного кредитування та забезпечення його послідовного і взаємоузгодженого впровадження має стати прийняття низки таких законодавчих актів:
Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно”
Закону України «Про державний земельний кадастр”
Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів за реєстрацію обтяжень”
Закону України » Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондову біржу”
Закону України «Про бюро кредитних історій” та інші.
Ми визначили, що іпотечний кредит – це особлива форма кредиту, пов’язана з наданням позик під заставу нерухомого майна – землі, виробничих або житлових будівель тощо.
Застава землі і нерухомого майна для отримання в банку довгострокового кредиту називається іпотекою.
Система іпотечного житлового кредитування в Україні повинна враховувати існуючий міжнародний досвід. Вона повинна бути адаптована до українських макроекономічних умов і законодавчої бази, враховуючи психологічні аспекти населення України, поки що з недовірою приймаючих ситуацію тривалої залежності від банку – кредитора при іпотечному кредитуванні.
Іпотека має великий соціальний і економічний фактор:
• збільшується кількість власників квартир;
• знімається тиск зайвих грошей;
• зменшується інфляція;
• зменшується безробіття;
• покращується соціальна атмосфера.
У чому ж причина низького об’єму кредитів під купівлю житла:
 достатньо низька кредитоспроможність населення (близька 20 відсотків населення можуть сьогодні взяти кредит);
 не всі спроможні оцінити свої реальні доходи і співставити гроші, які сьогодні витрачаються на оренду квартир і майбутні платежі по кредиту (як правило, це одні й ті ж суми);
 відсутність юридичної і економічної культури населення;
 втрачена довіра до банків (хоча, в даній ситуації, необхідна довіра не клієнта до банку, а навпаки).
Розглянувши основні аспекти діяльності банку – лідера в наданні кредитів під придбання житла, ПриватБанку, ми хотіли б запропонувати наступні заходи щодо вдосконалення механізму банківського іпотечного кредитування:
1. Зниження розміру відсоткової ставки.
2. Збільшення строку кредитування.
На сьогоднішній день банк пропонує ставки від 19,08 % до 20,04 % в національній валюті і від 14,04 % до 15 % річних в іноземній валюті  при строку кредитування фактично до 20 років, а практично максимум до 15 років. Звісно, що кредитні ставки і строки кредитування в кожному банку визначаються виходячи з конкретних розумінь, у тому числі числа і розміру депозитних процентів по вкладам населення.
Банк повинен прагнути до поліпшення умов кредитування, хоча це і достатньо тяжкий процес. Але за всякчас необхідно пам’ятати, що вищенаведені показники є визначальними для позичальника при виборі банку кредитору.
3. Зменшення суми витрат по оформленню кредиту.
Маються на увазі лише ті суми, які позичальник залишає у банку і в нотаріуса. Перелік цих витрат досить великий і грошова сума також не мала. Приблизно 4 – 5 відсотків від суми.. На нашу думку банк не повинен заробляти на оформленні кредиту. Його прибуток виключно за рахунок кредитних процентів.
Банк повинен виключити стягнення з клієнта різноманітних оплат, наприклад – за послуги каси, за роботу служби безпеки, за виїзд оцінника тощо. При реєстрації права власності на придбаваємий об’єкт чи отриманні довідки – характеристики з БТІ необхідно стягувати з клієнта лише вартість послуг БТІ, і не закладати якісь інші витрати.
4. Можливість включення витрат по оформленню кредиту в тіло кредиту.
Тобто надати позичальнику можливість виплачувати такі витрати у розстрочку.
5. Можливість застосування індивідуальних схем по виплаті кредиту.
Існує дві основні схеми виплати кредиту:
 рівними частками, тобто тіло кредиту і загальна сума відсотків по кредиту  і отримана сума виплачується позичальником рівними частинами увесь строк кредитування;
 від залишку, тобто тіло кредиту сплачується рівними частками , а потім — з щомісячним зменшенням.
Необхідно надавати позичальнику право самому вибирати схему виплати кредиту. При цьому необхідно дотримуватися головної умови – можливість дострокового погашення, без сплати відсотків на суму кредиту, що була сплачена достроково.
6.  Розвиток іпотеки на первинному ринку.
Відносно видачі кредитів на покупку житла в будинках, що будуються. Банку необхідно налагодити більш ефективну співпрацю з рієлторськими фірмами, які тісно співпрацюють з будівними компаніями. Так як кредитування первинного ринку більш ризиковане для банку, і, отже, можливо лише при наявності ефективного договору з будівною компанією, яка повинна виступити поручителем і гарантувати своєчасне погашення позички
На воринному ринку в якості застави діє сама нерухомість, а на первинному основним забезпеченням за кредитом є не власність, а права власності по інвестиційному договору, який обов’язково передбачає наявність третьої сторони – будівельної компанії.
7. Позиціонування іпотечного кредитування як риєлторсько – фінансової операції.
Отже, дослідивши теоретичні основи  побудови механізму іпотечного кредитування в банку і вивчивши його головні елементи і їх особливості, ми змогли проаналізувати механізм іпотечного кредитування в ПГРУ «ПриватБанк”. На основі проведеного аналізу, ми запропонували основні шляхи удосконалення усіх параметрів, для досягнення максимально ефективного механізму банківського іпотечного кредитування для Полтавського ГРУ «ПриватБанк”.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *