Завантажити

Вступ.
В Україні функціонують близько 40 тисяч установ та організацій різного профілю, які  повністю або частково утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів. У Конституції України записано, що кожен її громадянин має право на охорону здоров’я, освіту, задоволення культурних потреб. Матеріальною гарантією реалізації цих прав є широка мережа державних установ освіти, охорони здоров’я, культури. В нашій країні функціонують понад 22 тис. загальноосвітніх шкіл, в яких навчається близько 7 млн. учнів, понад 2,3 млн. дітей   виховуються в 24 тис. постійних дошкільних закладах.
Актуальність теми дослідження. В умовах кризових явищ в економіці та дефіциту бюджетних коштів актуальним є контроль за їх використанням в установах і організаціях, які фінансуються з державного бюджету. Тому в комплексі проблем, які стосуються удосконалення сиcтеми державного управління в Україні, важлива роль відводиться організації контролю та підвищенню його дієвості і результативності.
 Той факт, що  найбільш вагомою статтею видатків державного бюджету освіти виступає фінансування загальної середньої освіти, яка поглинає до половини всіх видатків Зведеного та більше 60% місцевих бюджетів, наводить приклад того, що питання потребує ретельного вивчення. Сучасний стан закладів освіти, їх фінансування свідчить, що для розв’язання проблем у цій галузі необхідно сформувати цілісну політику її розвитку. Головне завдання при цьому – оптимізація структури освітніх закладів, фінансових та кредитних джерел їх розвитку.
На сьогодні особливої актуальності набувають питання реформування структури освіти, механізму її фінансування. Актуальність ревізії та контролю фінансування та кошторисних видатків закладів освіти полягає в тому, що зі збільшенням об’єму бюджетних асигнувань на освіту, необхідно економічно та раціонально використовувати кошти кожним закладом освіти, забезпечити  можна тільки в процесі попереднього контролю і на стадії планування. Тому перевірка правильності планування коштів на утримання кожного закладу освіти має велике значення.
Проблемам удосконалення обліку  у бюджетній сфері, аналізу виконання кошторису доходів івидатків  у закладах освіти, та контролем за його виконанням, присвячена велика кількість  наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених: Білухи М.Т., Бланка І.О., Бутка А.Д.,  Бутинця Ф.Ф., Герасимовича А.М., Митрофанова Г.В., Мниха Є.В., Нападовської Л.В.,  Озерна В.О.,  Осадчого Ю.І.,  Саблука П.Т., Сопка В.В., Фостера Дж., Хорнгрена Ч.Т., Шевчука В.О.,  Шеремета А.Д. та інших.
Мета та звдання дослідження. Основною метою  цієї роботи є доcлідження теми ревізії фінансування та кошторисних видатків на утримання установ та закладів освіти, визначення обґрунтованості планового об’єму видатків, виявлення зайвих асигнувань, знаходження резервів мобілізації додаткових грошових ресурсів для покращення діяльності.
 Основними завданнями при ревізіях та перевірках у сфері освіти є здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в установах та закладах освіти, підвідомчих Міністерству освіти і науки України; перевірка забезпечення керівництвом підконтрольного об’єкту ефективного, ощадливого та за цільовим призначенням витрачання бюджетних коштів та коштів спеціального фонду, посилення фінансово-бюджетної дисципліни.
 Дипломна робота має на меті виконання таких завдань:
-визначення теоретичних засад понять фінансування та кошторису доходів та видатків бюджетних установ;
-розроблення напрямків удосконалення бухгалтерського обліку з питань фінансування і кошторисних видатків у закладах освіти;
-визначення сучасних методик ведення бухгалтерського обліку, проведення ревізій та перевірок в умовах застосування ПЕОМ;
-розробка та удосконалення  методики , методичних прийомів контролю і ревізії кошторисних видатків та фінансування бюджетної установи;
-збереження державного майна, попередження безгосподарності на прикладі  певного закладу освіти;
-виявлення недоліків та пошук, розробка пропозицій та шляхів вдосконалення діючої системи контролю та ревізії в закладах освіти.
Предметом дослідження є фінансово – господарські операції, пов’язані з виділенням коштів з державного бюджету на фінансування установи, та контроль за правильністю їх витрачання.
Об’єктом дослідження виступає – відділ освіти Баришівської районної державної адміністрації, на матеріалах якого написана дана дипломна робота.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ  ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
1.1.Зміст і структура кошторису доходів та видатків, та його роль в системі управління бюджетною установої
Ринкова економіка за усього розмаїття її моделей характеризується соціально-орієнтованим господарством, яке підлягає державному регулюванню. Значну роль як у самій структурі ринкових відносин, так і у механізмі їх регулювання з боку держави відіграє державний бюджет. Бюджет – невід’ємна частка ринкових відносин і водночас є важливим інструментом реалізації державної політики.
Державний бюджет як одна з ланок фінансової системи України є економічною категорією і відображає грошові відносини, які виникають між державою, з одного боку, і організаціями, установами всіх форм власності і фізичними особами – з іншого, з приводу утворення централізованого фонду грошових коштів держави і його використання на розширене відтворення, підвищення рівня життя і задоволення інших суспільних потреб. Завдяки бюджету відповідно до Конституції України держава повинна мати можливості зосередити фінансові ресурси на важливих ділянках економічного та соціального розвитку.
Централізація коштів має важливе економічне і політичне значення, оскільки доходи, які мобілізуються до державного бюджету, є втіленням у життя державних заходів. Це надає можливість маневрувати коштами, зосереджувати їх у важливих галузях економічного та соціального розвитку, здійснювати єдину економічну і фінансову політику на території України.
За умов переходу економіки України до ринкових відносин державний бюджет відіграє важливу роль, але при цьому змінюються методи його впливу на суспільне виробництво та сферу соціальних відносин. Тому бюджет використовується для міжгалузевого і територіального перерозподілу фінансових ресурсів з урахуванням рівня розвитку економіки та культури на всій території.
Враховуючи теоретичні засади бюджету, а також його практичне призначення, бюджет України, як і бюджети розвинених країн, слід вважати економічною категорією, централізованим фондом грошових коштів України, центральною ланкою фінансової системи, основним фінансовим планом держави…
…Кошторис доходів і видатків бюджетної установи є основним плановим документом, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання нею своїх функцій та досягнення цілей, визначених відповідно до бюджетних призначень.
Кошторис складається з загального та спеціального фондів. Загальний фонд містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на виконання основних функцій бюджетної установи. Спеціальний фонд містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету та їх розподіл за повною економічною класифікацією на здійснення видатків спеціального призначення, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням установою основних функцій…
1.2. Критичний огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань контролю і ревізії виконання кошторису
Нормативна база з питань контролю і ревізії виконання кошторису – це сукупність законодавчих, нормативно-правових актів, які регулюють суспільні відносини і окремі законотворчі стосунки. Законодавче забезпечення включає також законодавчі акти з питань громадського, трудового, кримінального й адміністративного права, які регламентують правові відносини членів суспільства та держави.
Узагальнена нормативно-правова база з питань обліку, ревізії та контролю виконання кошторису видатків установ освіти наведена в таблиці 1.1. До неї належать Конституція України, Закони України, Постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів, Укази Президента України, накази міністерств і відомств, тощо…
…Введення казначейської системи виконання державного бюджету супроводжується докорінним перерозподілом функцій між фінансовою та банківською системами, органами державної влади, установами та організаціями, які утримуються за рахунок бюджету. Казначейська система заснована на принципі єдиного казначейського рахунку. Він об”єднує систему рахунків, які діють у єдиному режимі , через них органи Держказначейства проводять операції по доходам та видаткам державного бюджету України. Таким чином реалізовується механізм попереднього контролю за витрачанням бюджетних коштів, при якому оплата видатків здійснюється безпосередньо на користь суб”єктів господарської діяльності на основі первинних документів розпорядників бюджетних коштів, які обгрунтовують необхідність та доцільність витрат. Такий порядок виконання державного бюджету стосується переважно порядку фінансування  і  суттєво не впливає на принципи організації та ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ, але в бухгалтерському «відомстві” також вистачає проблем, які потребують негайного вирішення.
Виявляти порушення режиму економії планової та фінансово-бюджетної дисципліни таку мету ставить перед собою така функція управління як контроль. У зв”язку з ситуацією, що склалася в країні, контроль за дотриманням бюджетно-фінансової дисципліни, режиму економії фінансових ресурсів бюджету, набуває дуже важливого значення у регулюванні фінансових та господарських відносин. Фінансовий контроль — одна з форм контролю  з боку держави та інших уповноважених законодавством  органів за законністю і обгрунтованістю виконання фінансових операцій  з визначенням результатів господарської та управлінської діяльності, створення і використання фондів фінансових ресурсів на цілі економічного і соціального розвитку держави.   В умовах перебудови ринкової економіки змінюються підходи та принципи щодо методів організації та здійснення державного фінансового контролю. Закон «Про державну контрольно-ревізійну службу”, введений в дію Постановою ВР №2940-12 від 26.01.03 заклав правову основу для впровадження ефективного фінансового контролю у державі. Відповідно до нього, а також Положення про державну контрольно-ревізійну службу в Україні, затвердженого постановою КМ України №515 від 05.07.03,  виникла необхідність внесення докорінних змін у методологію здійснення фінансового контролю. В першу чергу  цьому сприятиме  затверджена наказом ГоловКРУ України 3.10.03 р. №121 Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою. ГоловКРУ також розроблено проект Методичних вказівок про порядок проведення ревізій бюджетних установ органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні. Необхідно зазначити, що чинне законодавство з питань регламентації функцій КРС, в тому числі і Закон «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, не повністю відповідає реальній економічній ситуації в країні, що сформувалась в процесі реформування, розвитку ринкових відносин, включаючи процеси роздержавлення та приватизації.   При здійсненні своєї роботи органи фінансового контролю, окрім вищеназваних  нормативних актів, керуються правовою базою, яка регламентує  планування та виконання кошторисних призначень, дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, а також порядок реалізації результатів контролю. До них відносяться: Постанови Кабінету Міністрів №1033 від 31.08.03 р. «Про заходи щодо залучення додаткових надходжень до бюджету та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів”, «Про упорядкування умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери” №565 від 29.05.03 р., «Порядок визначення розмірів збитків від розкрадання, нестачі, зменшення (псування) матеріальних цінностей”  №116 від 20.01.04 р., «Про заходи щодо поліпшення контрольно-ревізійної роботи в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади” №1053 від 10.07.04 р.; Укази Президента «Про заходи щодо забезпечення наповнення державного  бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни” №187-05 від 28.02.05 р. та «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки”№436 від    12.06.05 р…
1.3 Організаційно-економічна характеристика управління освіти Баришівської РДА. 
Україна  нині перебуває в глибокій соціально-економічній кризі, вихід з якої можливий шляхом підвищення та раціонального використання інтелектуально-освітнього потенціалу суспільства. Освіта є складовою частиною національної економіки, а тому вона відчуває на собі вплив соціально-економічних процесів, які відбуваються за її межами. Виступаючи опосередкованою ланкою між наукою і виробництвом, освіта справляє значний вплив на розвиток економіки та всі сфери життя суспільства.
На сучасному етапі основною характеристикою освітньої галузі є різке скорочення її інвестування. Обстеження інфраструктурного потенціалу показало, що фізичне використання основних фондів становить понад 60%, а моральне – майже 90%. Така ситуація призводить до скорочення мережі освітніх закладів і установ всіх рівнів. Хоча всі розуміють, що підготовка і перепідготовка кадрів є одним з центральних елементів стратегії і тактики економічних реформ, усунення економічної і структурної диспропорцій, формування, розвитку і регулювання ринку праці.
Освіта є тим елементом галузі, який забезпечує первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації робітників. З огляду на велике значення її для забезпечення кваліфікованими кадрами національної економіки  країни, об”єктом дослідження дипломної роботи обрана установа галузі освіти…
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ВІДДІЛУ ОСВІТИ БАРИШІВСЬКОЇ РДА
2.1. Оцінка стану обліку виконання  кошторису доходів і видатків відділу освіти Баришівської РДА
Бухгалтерський облік виступає основним джерелом інформації для контролю виконання кошторису. Адже за даними бухгалтерського обліку можна викрити факти безгосподарності, марнотратства, крадіжок при використанні коштів, прийняти заходи щодо виправлення фінансового стану установи. Використовуючи інформацію обліку, керівники та колективи установ можуть оперативно приймати рішення щодо усунення прорахунків та відхилень від затверджених нормативів, не тільки виявлять приховані резерви, але й попереджувати та вчасно коректувати можливі втрати і необгрунтовані витрати. За допомогою бухгалтерського обліку встановлюється систематичний нагляд за наявністю та збереженням матеріальних та грошових цінностей, контроль за їх раціональним використанням з урахуванням господарської доцільності.
Беручи до уваги вищесказане, бухгалтерський облік в Управлінні освіти Баришівської РДА повинен забезпечувати відображення усіх операцій, пов”язаних  з виконанням кошторису доходів і видатків і узагальнення даних обліку та звітності. Своєчасне, повне і достовірне відображення всіх операцій в обліку дозволяє керівнику закладу приймати обгрунтовані управлінські рішення, аналізувати роботу закладу, здійснювати і контролювати цільове витрачання коштів на основі затвердженого кошторису.
Для виконання цих задач ведеться бухгалтерський облік:
кредитів  (асигнувань) і видатків бюджетних коштів;
надходження і витрачання спеціальних і позабюджетних коштів;
збереження і ефективного використання грошових коштів, матеріалів, устаткування, продуктів харчування інших цінностей;
розрахунків з дебіторами і кредиторами.
Важливими завданнями бухгалтерського обліку є облік та контроль за витрачанням фонду заробітної плати, а також складання в строк балансу та звітності. Бухгалтерський облік виконання кошторису  ведеться методом подвійного запису…
2.2.Оцінка стану внутрішньогосподарського контролю виконання кошторису відділу освіти Баришівської РДА
Методологічна сутність внутрішньогосподарського контролю як поняття зводиться до процесу вивчення, порівняння, виявлення, фіксації природи господарських операцій, їх відображення в обліку, а також вжиття заходів для їх розв’язання, усунення порушень і попередження їх в подальшому (рис. 2.4)…
…Стосовно системи бухгалтерського обліку внутрішній контроль повинен забезпечити перевірку дотримання основоположних принципів ведення обліку. Система внутрішнього контролю має бути надійною для забезпечення достатнього рівня упевненості в тому, що:
-дані за всіма господарськими операціями, які зафіксовані в бухгалтерських і облікових реєстрах, відображають події економічного характеру, що дійсно мали місце. Система внутрішнього контролю перешкоджає відображенню в бухгалтерських записах фіктивних чи несуттєвих господарських операцій (реальність – видатки, нараховані відповідно до кошторису);
-усі господарські операції відображені в обліку. Контрольні процедури не повинні допускати пропусків в облікових записах здійснених господарських операцій;
-усі господарські операції належним чином організовані і затверджені персоналом, який має відповідні повноваження. Якщо мають місце несанкціоновані господарські операції, то це може призвести до зловживань, результатом яких може стати розтрата чи крадіжка активів підприємства (санкціонування, дозвіл, схвалення);
-активи, пасиви, доходи і витрати мають відповідну правильну оцінку і урахування. Адекватна система внутрішнього контролю повинна запобігати появі помилок в оцінці та нарахуваннях;
-дані за всіма доходами і видатками відображені у відповідних облікових періодах. Контроль за своєчасністю відображення господарських операцій підвищує їх належний розподіл за обліковими періодами (своєчасність і розподіл);
-господарські операції рознесені за бухгалтерськими рахунками та іншими розрахунковими відомостями. Контрольні процедури повинні забезпечити перевірку адекватної класифікації інформації первинних реєстрів згідно з Планом рахунків, в тому числі по розрахунках з бюджетом;
-записи господарських операцій велись у відповідних реєстрах, підсумки по ним правильно підсумовані і узагальнені. У багатьох випадках дані за окремими господарськими операціями сумуються і узагальнюються перед тим, як вони відображаються у журналах. Потім інформація з журналів переноситься в головну книгу, де вона зводиться і використовується для підготовки фінансової звітності. Необхідно застосувати адекватний контроль для гарантії правильності такого узагальнення.
Оцінка стану внутрішньогосподарського контролю, як і бухгалтерського обліку,  дає інформацію для контролю та ревізії виконання кошторису установ освіти, що сприяє раціональній організації процесу перевірки, забезпечує досягнення найкращих результатів при найменш можливому рівні витрат.
При кошторисно-бюджетному фінансуванні потрібно дотримуватись наступних вимог:
1. Органічний зв’язок кошторисів з планом соціально-економічного розвитку регіону. Витрати бюджетних закладів зумовлені економічним планом адміністративно-територіальної одиниці, де знаходяться ці заклади;
2. Суворо цільове призначення бюджетних асигнувань. Всі витрати бюджетних закладів згруповані згідно статей бюджетної класифікації, які визначають цільову направленість асигнувань по кожному кошторису. Кошти з бюджету виділяються при умові суворого дотримання бюджетними закладами виробничих і фінансових планів з врахуванням освоєння виділених раніше коштів;
3. Дотримання режиму економії  у витрачанні коштів,  досягнення максимальної ефективності діяльності закладу при мінімальних грошових витратах;
4. Проведення вищестоящими організаціями і фінансовими органами систематичного контролю за фінансовою діяльністю бюджетних закладів. Основним документом, що визначає витрати бюджетних установ є кошторис.
Кошторис доходів і видатків бюджетної установи — це основний документ, що визначає загальний обсяг, цільове надходження і поквартальний розподіл коштів установи і складається за встановленою формою. Кошторис є індивідуальним фінансово-плановим актом, що встановлює права і обов’язки керівників цих установ по використанню зазначеного обсягу грошових засобів, а також права і обов’язки фінансуючих органів по виділенню цих грошових коштів і контролю за їх правомірним використанням. Для кожної бюджетної установи вірно складений і своєчасно затверджених кошторис є індивідуальним фінансово-плановим актом, на основі якого установа фінансується протягом календарного року…
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ І РЕВІЗІЇ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
3.1. Організаційно-інформаційна модель контрольно-ревізійного процесу виконання кошторису доходів і видатків
В умовах ринкової економіки роль контрольно-ревізійної роботи значно зростає, оскільки боротьба з економічною злочинністю неможлива без участі професійно і компетентно підготовлених працівників державної контрольно-ревізійної служби. При цьому ринок потребує достовірної облікової інформації і звітності про діяльність установ. Тільки об’єктивний обліково-аналітична інформація про діяльність установ дає можливість перевірити відповідність діяльності підприємств чинним законодавчим та іншим нормативно-правовим актам, які її регулюють.
Державна контрольно-ревізійна служба діє при Міністерстві фінансів України і підпорядковується йому.
Вона координує свою діяльність з місцевими Радами народних депутатів та органами виконавчої влади, фінансовими органами, державною податковою службою, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки.
Відповідно до Положення «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” [10], планування контрольно-ревізійної роботи, згідно з доведеними управлінням завданнями, проводиться керівником ревізійного органу з урахуванням управлінням встановленої періодичності  ревізій.
Плани ревізій у системі міністерства і відомств складаються контрольно-ревізійними управліннями (відділами) й затверджуються керівниками вищестоящих організацій. План проведення ревізій і перевірок зберігається у керівника контрольно-ревізійного органу й не підлягає розголошенню з метою забезпечення раптовості кожної ревізії чи перевірки. У планах вказується: на яку дату обревізовані установи, вид ревізії, затрати  часу в днях, за який період має проводиться ревізія, час її проведення і робиться відмітка про виконання. Термін проведення ревізій визначається залежно від обсягів діяльності та особливостей установи, що ревізуються. Продовження встановленого терміну, як виняток, допускається з дозволу органу, який призначив ревізію…
3.2 Методика аналізу складання та виконання кошторису відділу освіти Баришівської РДА
За умов дефіциту фінансових, матеріальних, трудових ресурсів особливо актуальною стає проблема раціонального, ощадливого використання їх, зменшення невиправданих витрат, здійснення своєчасних розрахунків з метою підвищення ефективності суспільного виробництва. У зв’язку з цим перевага в економічній діяльності надається прийомам і методам, спрямованим на пошуки резервів фінансово-господарської діяльності, визначення шляхів удосконалення його організації та управління. Особливого значення набувають економічний аналіз та організація всього аналітичного процесу.
Результати економічних досліджень значною мірою залежать від якості джерел і носіїв аналітичної інформації. Матеріалом для економічного аналізу є всі сторони діяльності установи, що відображаються у кошторисі доходів і видатків закладу освіти, річному звіті, у періодичних бухгалтерських, податкових, статистичних і оперативних звітах, первинних документах, системі бухгалтерського обліку та інших джерел позаоблікової інформації.
Якість аналітичної роботи залежить від повноти і точності облікових показників. Склад показників, які підлягають аналізу, залежать від характеру діяльності установи, досліджуваного періоду часу та мети аналізу. Дані у первісному або в перетвореному вигляді використовуються для формування висновків за результатами аналізу, а також розробки пропозицій і заходів щодо поліпшення діяльності закладу освіти.
У процесі ревізії, аналіз допомагає ревізору здійснити дійовий контроль, вивчити взаємозв’язок між окремими факторами й вплив кожного з них на кількісні та якісні показники, виявити резерви в діяльності установи, активно вплинути на поліпшення роботи закладу освіти…
3.3. Методика ревізії виконання кошторису доходів і видатків відділу освіти Баришівської РДА
Об’єктами ревізії є окремі господарські факти і операції, господарські процеси, вся сукупність яких є господарською діяльністю закладу – відділу освіти Баришівської РДА.
Сьогодні завдання ревізії значно розширюються через посилення контролю в галузі організації праці, нормування видатків, планування, бюджету, використання обладнання тощо. Основними завданнями доходів і видатків виконання кошторису ревізії є:
-своєчасне фінансування відділу освіти Баришівської РДА;
-здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням;
-перевірка стану і достовірності бухгалтерського обліку і звітності в бюджетних установах, а також організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних  фондів;
-розробка пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та їх запобігання в подальшому.
В процесі контролю фінансового-господарської діяльності установ освіти рекомендується вивчити питання роботи управлінь (відділів) по складанню і виконанню бюджету. Для цього необхідно перевірити такі питання:
-організація роботи по складанню бюджету установи закладу освіти та додержання встановленого порядку його складання та затвердження, а також вимог Закону України;
-вживання необхідних заходів щодо виконання доходної частини бюджету, правильність розподілу коштів, що надійшли до бюджету установи, по кварталах;
-правильність оформлення бюджетної документації;
-наявність розрахунків та обґрунтованість призначень по додатках і видатках;
-обґрунтованість уточнення бюджету у процесі його виконання, облік змін по доходах і видатках бюджету, а також перерозподіл коштів за видами видатків;
-стан методичної і практичної допомоги підвідомчим районним і міським відділам в організації фінансово-бюджетної роботи;
-організаційна робота закладів освіти за підсумками роботи по відповідних звітних періодах та аналіз показників квартальної і річної звітності про виконання бюджету…
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
На сучасному етапі розвитку економіки, фінансування бюджетних установ проводиться в умовах жорсткого режиму економії бюджетних коштів.
Оздоровлення освіти можливе лише за корінної перебудови системи бюджетного фінансування та широкого залучення додаткових позабюджетних асигнувань. При плануванні видатків закладів освіти слід враховувати, що:
Враховуючи дефіцит державного бюджету, для зменшення різниці між фактичними потребами бюджетних установ та реальними можливостями їх бюджетного фінансування виникає необхідність у посиленні контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, дотриманням фінансової дисципліни,  суворого режиму економії та ефективного використання грошових коштів і матеріальних цінностей.
Проведена робота щодо дослідження теми «Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків закладів освіти” на базі відділу освіти Баришівської РДА була дуже цікавою і корисною.
У першому розділі дипломної роботи розкрито економічну характеристику і класифікацію доходів і видатків бюджетних установ, з’ясовані питання місця і ролі державного фінансового контролю та контролю і ревізії виконання кошторису доходів і видатків у закладах освіти.
Під час роботи було опрацьовано законодавчо-нормативну базу з питань організації та проведення контрольно-ревізійної роботи взагалі та контрольно-ревізійної роботи щодо виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, з питань складання кошторису та нормування видатків в бюджетних установах та з бухгалтерського обліку і складання звітності.
В результаті вивчення нормативно-правової бази встановлено недосконалість нормативного забезпечення питання  в силу того що правова, методологічна та нормативна база знаходиться на етапі постійного формування і це відображається на недосконалості та протиріччі деяких прийнятих документів. До більшості законодавчих актів після прийняття вноситься велика кількість доповнень і змін, які інколи заперечують основному документу
При роботі над першим розділом наведено організаційно-економічну характеристику відділу освіти Баришівської РДА, проведено ознайомлення з роботою бухгалтерії, побудовано її організаційну структуру у вигляді схеми, надано інформацію щодо результатів діяльності навчального закладу протягом 3 років.
В результаті дослідження економічної характеристики відділу зроблено наступні висновки:
1. Відділу освіти Баришівської РДА є бюджетною установою, яка отримує кошти для здійснення своєї діяльності як з державного бюджету, так і з інших джерел.
2. Загальне забезпечення відділу освіти Баришівської РДА основними засобами, матеріалами має тенденцію до зростання.
Другий розділ розкриває стан обліку доходів і видатків та організацію внутрішньогосподарського контролю.
Стан бухгалтерського обліку відділу характеризується правильною його організацією у відповідності з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, прийнятого Верховною Радою України 16.07.99 (із наступними змінами та доповненнями); своєчасним та правильним оформленням документів та законністю здійснюваних операцій; правильним та економним витрачанням коштів у відповідності з виділеними асигнуваннями та їх цільовим призначенням; виконанням кошторису доходів та видатків установи. Негативним в організації бухгалтерського обліку відділу є те, що бухгалтерська звітність не автоматизована.
Розглядаючи систему внутрішньогосподарського контролю відділу освіти Баришівської РДА робимо висновок, що вона , відповідає завданням, які перед ним поставлені, забезпечує збереження матеріальних цінностей та грошових коштів,  дотриманням фінансової дисципліни.
Також у роботі було досліджено систему обліку, аналізу і контролю виконання кошторису доходів і видатків на утримання закладів освіти в умовах застосування комп”ютерних технологій. Негативним, в процесі функціонування установи є те, що дуже слабко застосовуються комп”ютерні засоби обробки інформації, немає розроблених чітких прикладних програм, які б допомагали в роботі працівникам  установи та працівникам контрольно-ревізійнрї служби, скорочували термін продовження ревізії. Отже,  на сьогоднішній день комп’ютеризація контрольно-ревізійного процесу є цілком можливою за умов відповідної зацікавленості керівників органів ДКРС, залучення до цієї роботи професіоналів,  необхідного  програмного та технічного  забезпечення, а також виділення на розробку та постановку подібних задач необхідного обсягу фінансування.
У третьому розділі розглянута організація і планування контрольно-ревізійної роботи В КРУ, здійснена аналітична оцінка виконання кошторису доходів і видатків за 2003-2005 роки, проведено факторний аналіз зміни показника відхилень загального обсягу видатків від запланованих протягом періоду 2003-2005 роки та були зроблені відповідні висновки:
Зменшення витрат на оплату праці зменшило загальний обсяг касових видатків на 155%, проте збільшення видатків на придбання меблів збільшило загальне відхилення на 127%. Збільшення видатків на проведення методичних робіт збільшило загальне відхилення на 244%.
В 2004 році загальне відхилення касових видатків від запланованих було менше на 1,248 тис. грн.. Головним чином відхилення відбулось за рахунок зменшення таких статей:
Видатки на оплату праці на 1% збільшили показник загального відхилення касових видатків над плановими.
Зростання обсягу капітальних видатків понад плановий показник вплинуло на 99% збільшення обсягу загального відхилення касових видатків понад плановими.
В 2005 році показник загального відхилення касових видатків понад планові був більший на 3265 тис. грн.. Головним чином збільшення відбулось за рахунок:
Зростання обсягу видатків на оплату праці понад плановий показник на 64% вплинуло на зміну показника відхилень. Одночасно з цим, збільшення обсягу нарахувань вплинуло на 26% на зміну загального обсягу відхилень.
Збільшення видатків на придбання меблів та оплату енергоносіїв вплинуло відповідно на 6% та 7% на зміну показника зміни відхилень касовий видатків понад заплановані.
Також в третьому розділі розглянуто методику ревізії виконання кошторису доходів і видатків на утримання закладів освіти. Методика проведення ревізії з коштами в закладах освіти не відрізняється від загальноприйнятої методики перевірки цих операцій.
Результати дослідження дозволяють, для поліпшення функціонування відділу освіти Баришівської РДА в умовах кризового економічного становища в державі та забезпечення контролю за цільовим використанням бюджетних і позабюджетних коштів, внести наступні пропозиції:
1. Постійно удосконалювати   організацію   і   методологію бухгалтерського обліку, підвищувати оперативність бухгалтерського обліку, кваліфікацію бухгалтерів, що буде сприяти посиленню внутрішньогосподарського контролю, перетворенню бухгалтерського обліку в перешкоду нестачам, крадіжкам, проявам безгосподарності.
2. Впровадити повну автоматизацію бухгалтерського обліку (розрахункові операції, аналітичний облік фінансування з бюджету, бухгалтерську звітність).
3. Більше уваги приділяти перевірці питань щодо виконання договірних зобов”язань та разових платежів, для цього в процесі ревізії проводити як можна більше зустрічних перевірок для  підтвердження цільового та законного витрачання бюджетних коштів.
4. В умовах пошуку нових джерел фінансування та збільшення надходжень за рахунок позабюджетних коштів, більше уваги приділяти перевірці джерел їх утворення.
5. При планування та організації ревізійної роботи застосовувати нетрадиційні методи контролю діяльності установ та організацій, що фінансуються з бюджету, а саме при виборі об”єктів, які підлягають ревізії виходити із даних узагальнення результатів попередніх ревізій та первірок, які акумулюють в собі інформацію про типові порушення та «вузькі” місця у обліку та внутрішньому контролі установ та організацій.
6. Впровадити автоматизовані системи, які дозволяють полегшити контрольно-ревізійний процес. Комп’ютерна техніка працівниками застосовується, в основному, як засіб друку¬вання робочих планів, програм та інших документів по перевірках, їх зберігання та редагування, а також як носій інформаційної бази (законодавчих і нормативних актів та іншої інформації). До того ж  не існує вітчизняного про¬грамного продукту, який би автоматизовував сам контрольний процес та дозво¬ляв би поставити на сучасний рівень процедуру проведення комплексних і те-матичних перевірок, а також формувати та оформлювати висновки ревізорів у вигляді актів.
7. Для підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи важливу роль відіграє розробка профілактичних заходів за матеріалами ревізії та по¬дальший контроль за їх реалізацією. Окрім забезпечення чіткого контролю за витрачанням державних коштів, одним із шляхів профілактики фінансових по¬рушень є надання методологічної допомоги керівництву обревізованих підприємств, а також інформування громадськості про результати контрольно-ревізійної роботи.
8. Ревізорам необхідно постійно самовдосконалюватись, особливу увагу слід приділити вивченню нормативної бази.
Впровадження цих пропозицій дасть змогу підвищити рівень організації контролю та ревізії цільового використання бюджетних та позабюджетних коштів установами бюджетної сфери, що може виражатися в зменшенні часу на перевірку, підвищення продуктивності праці ревізорів, а також більш чіткого попередження випадків помилок і шах-райства в діяльності  бюджетних установ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *