Завантажити

1. Рішення уряду в галузі ліцензування підприємств.
Ліцензування підприємницької діяльності за її видами є складовою частиною державного регулювання підприємництва в Україні, спрямоване на забезпечення єдиної державної політики у цій сфері та захист економічних і соціальних інтересів громадян.
Державне ліцензування підприємницької діяльності в Україні впроваджується відповідно до Конституції України (254к/96-ВР ) щодо права кожного на здійснення підприємницької діяльності, яка не заборонена законом. Головним завданням ліцензування є захист економічних та інших інтересів держави, її громадян шляхом встановлення з боку держави певних умов і правил здійснення окремих видів підприємницької діяльності.
Необхідність розвитку вітчизняного виробництва в умовах переходу до ринкової економіки та розв’язання проблем інтеграції України в Європейське співтовариство вимагають посилення уваги з боку Кабінету Міністрів України до регулювання підприємництва і перебудови методології та організації заходів щодо ліцензування окремих видів підприємницької діяльності.
Діяльність у сфері ліцензування підприємництва базується на таких принципах:
захист конституційних прав і свобод людини та громадянина, законних інтересів, здоров’я громадян і безпеки держави;
рівність прав усіх суб’єктів підприємництва незалежно від їх організаційних форм та форм власності;
гласність та відкритість процесу ліцензування.
Реалізація цих принципів забезпечується формуванням відповідної правової і нормативно-інструктивної бази та створенням єдиної інформаційної системи ліцензування підприємництва.
Регулюванню мають підлягати тільки ті види підприємницької діяльності, які безпосередньо впливають на здоров’я людини, навколишнє природне середовище, безпеку держави. Не вважається за доцільне ліцензувати підприємницьку діяльність, контроль за здійсненням якої проводять уповноважені на це органи (санітарно-епідеміологічні, пожежного нагляду, торговельна, технічна та державна податкова адміністрація (інспекція) тощо).
Державна експертиза проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань ліцензування нових видів підприємницької діяльності провадиться обов’язково. Органи виконавчої влади, які ініціюють законодавчі пропозиції щодо ліцензування нових видів підприємницької діяльності, повинні надавати розгорнуту аргументацію щодо необхідності впровадження регулювання з боку держави цих видів діяльності шляхом ліцензування….

2. Органи і служби ліцензування підприємств в Україні.
Як і в будь-якій іншій сфері, в сфері ліцензування є своя ієрархічна система. Так, Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у сфері ліцензування, законодавчі основи її реалізації.
Реалізацію державної політики у сфері ліцензування здійснює Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, а також органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноважені виконавчі органи рад, які повинні провадити ліцензування певних видів господарської діяльності.
Мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади, уповноваженi видавати лiцензiї, можуть делегувати це право своїм мiсцевим органам.
Формування державної політики з питань ліцензування та контроль за дотриманням вимог законодавства ліцензіатами (наприклад, туристичне підприємство) та ліцензіарами (Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України) здійснює Ліцензійна палата.
Ліцензійна палата є органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики щодо ліцензування окремих видів підприємницької діяльності.
Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:
• розробляє основні напрями розвитку ліцензування;
• розробляє проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування;
• погоджує проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування, що розробляються та приймаються органами виконавчої влади;
• узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування;
• здійснює нагляд за додержанням органами ліцензування та ліцензіатами законодавства у сфері ліцензування та дає роз’яснення щодо його застосування;
• здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування;
• визначає форми документів у сфері ліцензування та правила їх оформлення;
• затверджує спільно з органами ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням;
• формує експертно-апеляційну раду;
• організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування;
• веде Єдиний ліцензійний реєстр;
• організовує замовлення, постачання, облік і звітність витрачання бланків ліцензій;
• видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.
Для забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування здійснює розроблення навчальних програм, методичних рекомендацій та посібників, установлює порядок підготовки та атестації фахівців з ліцензування.

3. Порядок проведення ліцензування туристичних підприємств.
Порядок проведення ліцензування туристичних підприємств (суб*єктів туристичної діяльності) в Україні збігається з порядком ліцензування, який практикується у будь-якій іншій галузі господарства. Тому в цьому розділі буде викладено загальні умови видачі, переоформлення та отримання дубліката ліцензії, але, звісно, увага загостриться на деяких специфічних моментах щодо туризму.
Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.
Суб’єкт господарювання зобов’язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.
У ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності, для провадження яких необхідні спеціальні знання, включаються кваліфікаційні вимоги до працівників суб’єктів господарювання – юридичних осіб та (або) до фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності.
У разі якщо для провадження певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідні особливі вимоги щодо будівель, приміщень, обладнання, інших технічних засобів, такі вимоги включаються до ліцензійних умов.
Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням затверджуються спільним наказом спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та органу ліцензування.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *