Завантажити

Вступ
Серед індикаторів, які характеризують соціально-економічний розвиток тієї чи іншої країни (регіону), особлива роль належить показникам міграційних процесів.
Під міграцією робочої сили розуміють переселення працездатного населення з одних держав у інші строком більше ніж на один рік, викликане причинами економічного та іншого характеру [10].
Прогнози скорочення і старіння населення розвинутих країн, що пророкують неминучий ріст їхніх потреб в іноземній робочій силі, спровокували гарячу полеміку навколо проблем імміграції. Традиційно вважалося, що вона забезпечує приймаючі суспільства відсутніми трудовими ресурсами і вносить вагомий вклад у їхній економічний розвиток. Однак тепер, коли чітко проступають негативні соціально-політичні наслідки імміграції — у першу чергу такі, як посилення погрози тероризму, ерозія національної ідентичності, ріст міжетнічної конфліктності і політичного екстремізму, — усе частіше став піддаватися сумніву її, здавалося б, безперечно позитивний господарський ефект. Прихильники обмеження імміграції приписують їй збільшення безробіття, падіння заробітків серед корінного населення, підвищення соціальних витрат, уповільнення економічного росту й ін [13, 17].
Коректна оцінка наслідків міграції є непростою задачею, що вимагає комплексного і збалансованого аналізу, що і визначає актуальність даної курсової роботи.
За роки незалежності України дуже активізувалися процеси трудової міграції, зокрема міждержавної. В середньому на строк від 1 місяця до 1 року за кордон виїжджають на заробітки близько 5 млн. чол. Мова йде про масштабний експорт праці [8].
Оскільки міжнародна міграція робочої сили є однією з форм міжнародної економічної діяльності, а також фактором розвитку національних економік, усієї світогосподарської системи, можливим та доцільним є вивчення функціональних зв’язків між цим явищем та іншими формами інтернаціональних господарських подій та взаємин, умов участі у міграційних процесах національної економіки, а також можливості оптимізації такої участі. Для України питання міжнародної інтеграції є особливо важливим, оскільки пострадянські реалії зумовлюють активну участь нашої держави в міграційних процесах [8, 10].
Отже, об’єктом даної роботи є міжнародна міграція робочої сили.
Предметом дослідження є державне регулювання міграції.
Метою роботи є висвітлення масштабності та значення цього явища, необхідності його вивчення та аналізу для виявлення характерних закономірностей, розробки конструктивних рекомендацій, яких потребує наша держава як активний учасник міграційних процесів в межах світового господарства.


Наслідки для країн імміграції:
1. Країни імміграції мають суттєві вигоди від підготовки спеціалістів іншими країнами. Так, за сучасними оцінками, чиста вигода для країни, що приймає, від залучення одного „середньог” вченого-гуманітарія становить 230 тис. дол. США, вченого у галузі суспільних наук – 235 тис. дол., інженера – 253 тис. дол., лікаря – 646 тис. дол.
2. Фірми країн імміграції мають економію як за рахунок нижчої оплати праці іммігрантів, так і за рахунок того, що праця іноземних робітників дає змогу знизити загальний рівень заробітної плати.
3. Робітники-емігранти сприяють омолодженню структури трудових ресурсів країн імміграції.
4. Грошові перекази емігрантів на батьківщину сприяють розширенню реалізації товарів країн імміграції за кордоном.
Разом з тим наплив робітників з-за кордону ускладнює проблему зайнятості в країні, негативно впливає на економічне становище місцевих працівників. Поряд з економічними, виникають соціальні, культурні, правові та інші проблеми [7].

Наслідки для країн еміграції:
Для країн еміграції повернення досвідчених кваліфікованих робітників після роботи за кордоном сприяє розвитку національної економіки. Для деяких з цих країн грошові перекази емігрантів є основним джерелом валютних надходжень, яке перевищує надходження валют від експорту товарів.
Водночас еміграція завдає шкоди країнам, оскільки національна економіка втрачає наймобільнішу і, як правило, найкращу частину трудових ресурсів.
Серйозною є проблема реадаптації робітників, які повертаються після роботи за кордоном і відвикли від місцевих умов праці та життя.
Особливо негативні наслідки для країн еміграції має відплив висококваліфікованих спеціалістів та вчених. Тому уряди цих країн намагаються проводити політику гальмування такого процесу [7].

2. Міграційні процеси в Україні
Нині Україна на міжнародних ринках переважно виступає як держава – експортер робочої сили, хоча відмічається тенденція до зростання кількості іноземних громадян, які працюють в Україні. Статистичні свідчать, що кількість останніх приблизно в 10 разів менша, ніж кількість українців, які працюють за кордоном. При цьому йдеться лише про офіційну статистику, яка не враховує нелегальних мігрантів та біженців [8].
Події другої половини 80-х і 90-х років змінили географію зовнішніх міграцій населення, які можна подати двома етапами:
1. Політична «відлига», загострення міжетнічних відносин в окремих регіонах колишнього Радянського Союзу, розпад СРСР, початок еконо-мічної кризи, здобуття державної незалежності України та ін.:
а) надали можливість вільної міждержавної міграції;
б) сприяли значному зростанню міграційних потоків в Україну з інших держав — колишніх республік СРСР.
2. Поглиблення економічної кризи активізувало еміграцію з України. Починаючи з 1994 р. сальдо зовнішньої міграції населення стало від’ємним.
Внаслідок економічної кризи та зниження рівня життя населення рівень міграційної мобільності різко знизився (йдеться про стаціонарну міграцію, яка пов’язана із зміною офіційного місця проживання і реєструється державною статистикою). Якщо на рубежі 1980-1990-х років в міграціях брали участь 3-3,5 млн. жителів України, то нині — близько 1,6 млн. Значною мірою це зумовлено зубожінням населення і відсутністю у широких мас людей засобів, необхідних для здійснення переїзду, а також появою безробіття і проблематичністю працевлаштування практично в усіх регіонах, у результаті чого наші громадяни нині більше, ніж у радянські часи, цінують своє робоче місце. Іншою причиною зниження мобільності стало утворення п’ятнадцяти незалежних держав на теренах колишнього Радянською Союзу, внаслідок чого різко посилилися відмінності в соціальному, зокрема мовному середовищі між колишніми республіками, в кожній з цих держав прийнято своє законодавство, введена власна валюта тощо. Недарма інтенсивність зовнішніх міграційних контактів зменшилася істотніше, ніж внутрішньодержавних — з близько 1,5 млн. осіб до 154 тис. осіб [9, 11].
Так, в 1988 р. до України з інших республік СРСР прибуло 500 тис. осіб, а вибуло до них 400 тис, в 1996 р. (уже стосовно держав — колишніх республік) – відповідно 124 та 194 тис. осіб, а в 2000 р. — 49,7 та 55,4 тис. осіб. І якщо обмін населенням з найбільш етнічно та географічно близькими державами – Російською Федерацією, Білоруссю та Молдовою – можна вважати відносно активним, то міграційні зв’язки з країнами Балтії практично зійшли нанівець, а контакти із закав¬казькими та центральноазіатськими державами набули одностороннього характеру — гостра еко¬номічна і політична ситуація в Грузії, Вірменії, Азербайджані та Таджикистані підтримує на досить значному рівні інтенсивність прибуття населення з цих регіонів до нашої держави, тоді як зворотний потік поступово згасає.
Отже, зняття «залізної завіси» в середині 1980-х років викликало різку активізацію еміграції за межі колишнього СРСР. Якщо в останні роки існування СРСР з України за його межі вибувало у 8-10 разів менше людей, ніж до радянських республік, то тепер майже половина вибулих з нашої держави прямує до країн нового зарубіжжя. Основною ознакою цього процесу є «відплив умів» — майже чверть вибулих мають вищу освіту, що на третину більше, ніж серед емігрантів до країн СНД та Балтії. Більшим є також відсоток осіб працездатного віку, тобто найактивніших у репродуктивному та економічному відношенні

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *