Завантажити

ЗМІСТ
ВСТУП
1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
1.1. Загальна економічна характеристика ДП «Виробниче Об’єднання Південний Машинобудівний Завод імені О.М. Макарова»
1.1.1. Характеристика тракторного виробництва
1.1.2. Характеристика виробництва тролейбусів
1.1.3. Характеристика виробництва ракетно-космічної продукції
1.1.4. Аналіз потенційного портфелю товарів та цільових ринків діяльності підприємства
1.2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ДП «Виробниче Об’єднання Південний Машинобудівний Завод імені О.М. Макарова»
1.2.1. Аналіз виробництва і реалізації продукції ДП «Виробниче Об’єднання Південний Машинобудівний Завод імені О.М. Макарова»
1.2.2. Аналіз конкурентоспроможності готової продукції ДП «Виробниче Об’єднання Південний Машинобудівний Завод імені О.М. Макарова»
1.2.3. Аналіз існуючої системи обліку і внутрішнього котролю на ДП «Виробниче Об’єднання Південний Машинобудівний Завод імені О.М. Макарова». Документальне оформлення і облік виробництва і реалізації готової продукції на підприємстві
1.3. Облік виробництва і доходів від реалізації готової продукції ДП «Виробниче Об’єднання Південний Машинобудівний Завод імені О.М. Макарова»
1.4. Аудиторська перевірка обліку і реалізації готової продукції ДП «Виробниче Об’єднання Південний Машинобудівний Завод імені О.М. Макарова»
2. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА
2.1. Визначення готової продукції та її оцінка
2.1.2. Документальне оформлення відпуску готової продукції покупцям. Аналітичний облік реалізації готової продукції
2.1.3. Відображення операцій з реалізації продукції в системі рахунків бухгалтерського обліку
2.2. Методика проведення аудиту
2.2.1. Законодавче регулювання проведення аудиту
2.2.2. Мета, задачі,особливості проведення аудиту готової продукції
2.2.3.Методико-організаційна підготовка до проведення перевірки
3. ПРОЕКТНА ЧАСТИНА
3.1. Шляхи оптимізації бухгалтерського обліку та аудиту виробництва і реалізації готової продукції ДП «Виробниче Об’єднання Південний Машинобудівний Завод імені О.М. Макарова»
3.2. Резерви збільшення об’ємів виробництва і продажу готової продукції ДП «Виробниче Об’єднання Південний Машинобудівний Завод імені О.М. Макарова»
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА

Вступ

Для успішного виконання бухгалтерією своїх облікових завдань, пов’язаних з готовою продукцією, необхідна ритмічна робота підприємства, правильна організація складського господарства і її реалізації, своєчасне оформлення господарських операцій.

Актуальність і значущість розгляду проблеми обліку, аудиту і аналізу реалізації готової продукції полягає в тому, що результатом діяльності будь-якого виробничого підприємства або організації є випуск готової продукції і її продаж. В результаті,  вартість готової продукції, робіт, послуг переходить з сфери виробництва в сферу звернення.

Для того, щоб правильно і своєчасно здійснювати облік результатів виробничої діяльності організація повинна вибрати і закріпити в своїй обліковій політиці ряд основоположних принципів і методів по обліку готової продукції і її продажі, варіанти яких викладені і закріплені в законодавчих актах і рекомендаціях Міністерства Фінансів України.

Об’єм випуску, і продажі готової продукції є основним показником, що характеризує діяльність підприємства. Об’єм продажів украй важливий для встановлення різних нормованих статей витрат, наприклад, таких як витрати на рекламу, представницькі витрати, а також для числення цілого ряду податків.

По своєму економічному змісту об’єм проданої продукції характеризує кінцевий фінансовий результат роботи підприємства, виконання своїх зобов’язань перед споживачами, ступінь участі в задоволенні потреб ринку.

У справжніх умовах основне значення надається об’єму продажів продукції як найважливішому економічному показнику роботи, що визначає ефективність, доцільність і стабільність діяльності підприємства на довгострокову перспективу. У об’єм проданої продукції на підприємстві включається вся відвантажена і відпущена продукція, незалежно від того, сплачена вона чи ні. Готова продукція може бути сплачена ….

Предметом дослідження є бухгалтерський облік випуску і продажу готової продукції на вказаному об’єкті дослідження.

Методологічними основами дослідження в роботі є нормативні і законодавчі акти по бухгалтерському обліку готової продукції і її продажу, а також праці учених по заданій темі дослідження.

Інформаційною базою дослідження є нормативна документація, література  по бухгалтерському обліку і аналізу фінансово-господарської діяльності, публікації економічних журналів і газет, таких як «Бухгалтерський облік», «Фінансова газета» і внутрішня документація підприємства (регістри синтетичного і аналітичного обліку, бухгалтерська і оперативна звітність) по випуску і продажам готової продукції.

Методами дослідження, використовуваними в справжній дипломній роботі, є монографічний, вибірковий, економіко-статистичний методи, а також метод порівняльного аналізу.

1. Аналітична частина

1.1. Загальна економічна характеристика ДП «Виробниче Об’єднання Південний Машинобудівний Завод імені О.М. Макарова»

Державне підприємство «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. А.М.Макарова» (далі — ПІВДЕНМАШ) на цей час є єдиним підприємством в Україні, яке займає монопольне становище на загальнодержавне ринку з виготовлення ракетно-космічної техніки та надання пускових послуг та здійснює стратегічно і економічно важливу задачу щодо використання космосу в інтересах оборони і безпеки держави .

Форма власності державна. Підпорядковано Національному космічному агентству України. Власних приміщень і площ 1 569 798 кв.м. Площа земельної ділянки 11 993,7 га. Підприємство багатопрофільне виробляє продукцію виробничо-технічного призначення, кількість працюючих 15 тис. чоловік.

Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи підприємство набуває з дня …

1.2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ДП «Виробниче Об’єднання Південний Машинобудівний Завод імені О.М. Макарова»

Розглянемо основні фінансові показники діяльності ПІВДЕНМАШ за 9 місяців 2010 р. (ДОДАТОК 2, 3). Для оцінки фінансового стану ПІВДЕНМАШ проаналізуємо ….

…об’ємів реалізації в сумовому виразі за 2009 р. по відношенню до 2008 р. склало 30,7% або 614 690 тис. грн., за 2010 р. темп зростання об’ємів реалізації склав 17,34% або 454 355 тис. грн. Значне підвищення виручки від реалізації продукції підприємства за 2009 р. обумовлюється збільшенням відпускних цін підприємства і значним об’ємом виробництва.

Графічно динаміка об’ємів реалізації продукції підприємства представлена на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Динаміка об’єму реалізації готової продукції ДП «Виробниче Об’єднання Південний Машинобудівний Завод імені О.М. Макарова» за 2008 — 2010 рр. у вартісному виразі, тис. грн.

..

Рис. 1.5. Питома вага частки ринку ДП «Виробниче Об’єднання Південний Машинобудівний Завод імені О.М. Макарова» на ринку тракторного та виробництва комплектуючих %

Таким чином, у ДП «Виробниче Об’єднання Південний Машинобудівний Завод імені О.М. Макарова» достатньо стійке положення на ринку продукції, його частка складає 30 % у загальній ємкості ринку. Дані показники свідчить про високу якість продукції, що випускається підприємством, і її конкурентоспроможності. Далі дамо оцінку конкурентоспроможності продукції ДП «Виробниче Об’єднання Південний Машинобудівний Завод імені О.М. Макарова» за оцінкою Торговельно-промислової Палати України в 2009 р. (табл. 1.15)…

1.3. Облік виробництва і доходів від реалізації готової продукції ДП «Виробниче Об’єднання Південний Машинобудівний Завод імені О.М. Макарова»

Невелика номенклатура продукції, що випускається в ДП «Виробниче Об’єднання Південний Машинобудівний Завод імені О.М. Макарова», дозволяє вести аналітичний (сортовий) облік готової продукції паралельним методом. Так, на складі ведуться картки кількісного обліку, а в бухгалтерії — картки кількісно-сумового обліку. Записи в картках складу і бухгалтерії проводяться по прибуткових і витратних первинних документах. Після закінчення звітного періоду в картках визначаються обороти за місяць і залишки на кінець місяця: на складі тільки по кількості, а в бухгалтерії — в кількісному і сумовому виразі….

1.4. Аудиторська перевірка обліку і реалізації готової продукції ДП «Виробниче Об’єднання Південний Машинобудівний Завод імені О.М. Макарова»

Для складання програми перевірки і вибору процедур збору аудиторських доказів доцільно скласти запитальник аудитора за оцінкою системи бухгалтерського обліку …

2. Спеціальна частина

2.1. Визначення готової продукції та її оцінка

2.1.2. Документальне оформлення відпуску готової продукції покупцям. Аналітичний облік реалізації готової продукції

До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів, відповідає затвердженим стандартам, пройшла технічний контроль підприємства і здана на склад або замовнику (покупцю) згідно з діючим порядком прийняття продукції. Продукція є результатом виробництва. Всі елементи виробничого процесу — сировина, матеріали, які перебувають на різних його стадіях — утворюють незавершене виробництво.

При організації обліку продукції ….

2.2. Методика проведення аудиту…

3. Проектна частина

3.1. Шляхи оптимізації бухгалтерського обліку та аудиту виробництва і реалізації готової продукції ДП «Виробниче Об’єднання Південний Машинобудівний Завод імені О.М. Макарова»

За підсумками вивчення бухгалтерського обліку продажів продукції ДП «Виробниче Об’єднання Південний Машинобудівний Завод імені О.М. Макарова» необхідно зробити ряд виводів.

В цілому облік продажу готової продукції в ДП «Виробниче Об’єднання Південний Машинобудівний Завод імені О.М. Макарова» ведеться відповідно до нормативно — правовими актами РФ. Основними недоліками обліку випуску і продажу готової продукції на ДП «Виробниче Об’єднання Південний…

Скористаємося формулою і проведемо способом ланцюгової підстановки розрахунок впливу чинників:

ВП = До х Д х Кзм х П х ЧВ,       де: ВП — об’єм робіт; До — середньорічна кількість устаткування, що діє; Д — число днів, відпрацьованих одиницею устаткування в середньому за рік; Кзм — коефіцієнт змінності; П — середня тривалість зміни; ЧВ — об’єм ремонтних робіт на одиницю устаткування за одну машино-годину.

Початкові дані для розрахунку економічної ефективності пропонованих заходів представлені в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Початкові дані для розрахунку економічної ефективності пропонованих заходів

Показники Роки

Зміна

(+,-)

Темп зміни %
2009

прогноз

2008

1.Середньорічна кількість   устаткування, що діє, одиниць 9 10 1 111,1
2. Відпрацьовано днів одиницею   устаткування 245 249 4 101,6
3. Коефіцієнт змінності роботи   устаткування 1,92 1,96 0,04 102,1
4. Середня тривалість роботи   зміни, годинника 7,3 7,6 0,3 104,1
5. Вироблення продукції за машино-годину, грн. 312,35 315 2,65 100,8
6. Об’єм ремонтних робіт, тис. грн. 9648 11684 2036 121,1

Розрахунок впливу чинників проведемо способом ланцюгової підстановки:

Вп0 = К0 х Д0 х Кзм  П0 х Чв0 = 9 х 245 х 1,92 х 7,3 х 312,35 = 9648 (тис. грн.);

Впум.1 = Кпл х Д0 х Кзм  П0 х Чв0 = 10 х245 х 1,92 х 7,3 х 312,35 = 10726 (тис. грн.)

Впум.2 = Кпл х Дпл х Кзм  П0 х Чв0 = 10 х249 х 1,92 х 7,3 х 312,35 = 10901 (тис. грн.)

Впум.3 = Кпл х Дпл х Кзм плх П0 х Чв0 = 10 х249 х 1,96 х 7,3 х 312,35 = 11128 (тис. грн.);

Впум.4 = К1пл х Дпл х Кзм пл х П1 х Чв0 = 10 х249 х 1,96 х 7,6 х 312,35 = 11585 (тис. грн.);

Вппл = Кпл х Дпл х Кзм плх Ппл х Чвпл = 10 х249 х 1,96 х 7,6 х 315 = 11684 (тис. грн.).

Вплив чинників:

D ВП (К) = Впум.1 — Вп0 =  10726 — 9648 = +1078 (тис. грн.);

D ВП (Д) = Впум.2 — Впум.1 ….

ВИСНОВКИ

Відповідно до поставлених в роботі завдань були розкриті основні  особливості бухгалтерського обліку, аудиту і аналізу  виробництва і продажу готової продукції, відповідно до  законодавчих  і  нормативних  актів, проведені аудиторська перевірка і аналіз продажу готової продукції підприємства, зроблені виводи і розроблені рекомендації по їх вдосконаленню і виявленню резервів по випуску і продажу готової продукції. Результатами дослідження з’явилися наступні підсумки.

Синтетичний облік випуску продукції в ДП «Виробниче Об’єднання Південний Машинобудівний Завод імені О.М. Макарова» ведеться з використанням рахунку 23 «Випуск продукції (робіт, послуг)». Для узагальнення даних про випуск продукції за звітний період бухгалтерією підприємства використовується накопичувальна відомість.

Література

  1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року №3125-12.
  2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996-14.
  3. Андрєєв В.Д. Практический аудит. Справочное пособие.-М.: Экономика, 1994.-336с.
  4. Андросов А.М. Внутренний аудит на предприятии:Пособие для директора, ревизора, главного бухгалтера. -М.: МЕНАТЕП-ИНФОРМ, 1994-224с.
  5. ….

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *