ВСТУП

Актуальність теми.
Сутність грошей проявляється в їх функціях, серед яких важливе місце належить функції як засобу нагромадження. Ця функція передбачає, що надходження від тих чи інших видів діяльності не обов»язково співпадають у часі з використанням цих коштів. Завдяки функції грошей як засобу нагромадження виникає можливість, отримавши доход, залишити певну його частину неспожитою до того часу, доки не буде потреби чи можливості для їх ефективного використання.
У процесі розширеного відтворення частина вартості суспільного продукту постійно вивільняється з поточного обороту і протягом певного часу нагромаджується, поки не досягне розмірів, достатніх для використання на потреби розширеного відтворення чи особистого споживання. Тобто, перебуваючи у грошовій формі, вартість при потребі може набути будь-якої форми, найбільш придатної для виробничого або особистого споживання.
Важливою передумовою якісних перетворень у вітчизняній економіці має стати динамічний розвиток банківської системи, яка забезпечує функціонування платіжної системи, стимулює заощадження, інвестиції і економічне зростання. Нині у суспільстві закономірно утверджується розуміння того, що головну роль у фінансуванні потреб суб’єктів господарювання мають відігравати внутрішні джерела грошових ресурсів, до яких належать банківські ресурси, основу яких становлять залучені кошти. Як основний елемент грошової маси залучені кошти банків відіграють важливу роль в економіці, тому вони є об’єктом державного регулювання та захисту. Для комерційних банків вклади — головний вид пасивів, й, відповідно, важливе джерело для проведення активних кредитних операцій.
Необхідно зазначити, що мобілізація коштів банками за допомогою депозитів утворює окремий сегмент фінансового ринку – ринок депозитів. Цей вид діяльності банків із правової точки зору найдосконаліше відпрацьований, а історично сягає часів діяльності перших українських банків.
Депозит (від латинського – річ, віддана на збереження) – це економічні відносини щодо передачі коштів клієнта в тимчасове користування банку. Особливість депозиту полягає в його роздвоєності в практичному застосуванні. По-перше, депозит є для вкладника потенційними грошима, вкладник може виписати чек і спрямувати відповідну суму в обіг. Але в той же час «банківські гроші” приносять вкладникові дохід, виступають уже в ролі капіталу.
Ступінь вивченості теми.
Проблемі дослідження депозитних операцій в Україні присвячено праці багатьох вітчизняних вчених таких як Шульга Н.П., Васильченко З. М., Шелудько Н., Волосович С.В., Тринчук В.В., Уманців Ю.М., Кириленко В., Трегуб Д.В., Кузьменко Е.С., Андрушкін Т.І.
Об’єктом дослідження є акціонерний банк „Мрія”
Метою курсової роботи є дослідження депозитних операцій в Україні на прикладі акціонерного банку «Мрія».
На основі вказаної мети у роботі вирішуються наступні завдання:
— з’ясування сутності депозитів та депозитних операцій;
— вивчення видів банківських вкладів;
— дослідження механізму здійснення депозитних операцій;
— з’ясування механізму контролю за депозитними операціями;
— вивчення системи гарантування вкладів фізичних осіб;
— виявлення тенденцій розвитку депозитного ринку в Україні.
Інформаційною базою написання курсової роботи є праці вітчизняних та зарубіжних вчених, офіційна статистична інформація та звітність АКБ «Мрія».
Структура роботи. Дана курсова робота містить шість розділів. У першому розділі роботи викладено сутність та економічний зміст депозитів, їх класифікація.Другий розділ присвячено порядку здійснення банком депозитних операцій.Третій розділ присвячено особливостям функціонування різних систем страхування депозитів. В четвертому розділі йде мова тенденції розвитку депозитного обслуговування. У п’ятому розділі наведено основні особливості та умови надання депозитів в АКБ „Мрія”. У шостому розділі охарактеризовані основні перспективні напрямки депозитного обслуговування в Україні. Основний зміст викладено на 68 сторінках. У курсовій роботі міститься 8 рисунків, 5 таблиць та 12 додатків . Список використаних джерел містить 59 джерел.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *