Завантажити

Курсова робота

Вступ

В умовах зробленої конкуренції на ринку постійно зустрічаються продавець і покупець, і в такий спосіб при їхньому зіткненні визначається ціна товару. При цьому враховуються витрати чи продавця виробника на виробництво, збереження, транспортування товару, цінність і корисність цього товару для споживача, а також багато інших факторів , щовпливають на ціну.
”Пропозиція” і «попит” — два найважливіших поняття економіки. Їх можна розглядати окремо, але на практиці це два нерозривних явища.
Як відомо, у ринковій економіці попит визначає пропозиція. Але це зовсім не виходить, що пропозиція менше по свому значенню, ніж попит. Його вивчення так само необхідне для правильного розуміння і рішення проблем, що встають перед економістами і менеджерами. Як поставити виробництво, щоб воно приносило максимальний прибуток? Як понизити витрати? Як створити план діяльності фірми на майбутнє? Що краще: продовжувати чи виробництво пора зупинити підприємство? Це дуже важливі питання, від рішення яких залежить доля підприємства зокрема і держави в цілому.
Теорія пропозиції, як говориться у великому економічному словнику, це теорія, заснована головним чином на теорії поводження виробників і аналізує те, яким чином фірма чи підприємці доставляють на ринок товари і послуги.
Оскільки ринок у нашій країні тільки розвивається, то дослідження попиту та пропозиції є дуже важливим при вивченні шляхів розвитку ринкової економіки в Україні. І дуже важливо навчитися застосовувати результати досліджень попиту та пропозиції на практиці. Без інформації про попит та пропозицію не може обійтися в наш час, практично, жодна фірма.
Підвищення ціни на товар приводить до зменшення попиту на нього і до збільшен¬ня пропозиції цього товару. Зниження ціни має про¬тилежний ефект: попит на товар зростає, а пропозиція його падає. Тобто попит і пропозиція змінюються зале¬жно від зміни ціни.
Але в багатьох випадках урахування даної загальної закономірності недостатнє для вивчення економічних процесів, оскільки різні товари по-різному реагують на зміну ціни. Скажімо, якщо підняти ціну на сіль, то можна отримати значний додатковий дохід, бо попит на сіль дуже мало залежить від її ціни. З іншого боку, якщо підняти ціну квитків на футбольний матч, то можна мати збитки від різкого зменшення попиту на ці квитки.
Як визначити ступінь реагування попиту і пропозиції на зміну ціни? Щоб відповісти на це запитання, засто¬совують поняття цінової еластичності попиту і пропози¬ції.
Задача цієї роботи полягає в тому, щоб по можливості більш повно розкрити теми і проблеми, зв’язані з пропозицією, пояснити його основні закони і показати їхнє застосування на прикладах.

1. Пропозиція та ринкова пропозиція, їх суть

Пропозиція — це кількість товарів, яка перебуває на ринку або може бути туди доставлена. Вона визна¬чається виробництвом, але не тотожна йому. Є випадки, коли і в урожайний рік «дари» сільського господарства відсутні на полицях магазинів. Закон пропозиції ствер¬джує: чим вища ціна на товар, тим більша пропозиція товару, і навпаки. Отже, встановлюється прямо пропор¬ційна залежність між ціною і величиною пропозиції. Звичайно, для виробника більш прибутковим е пропонувати товар за вищими цінами (за умови, що високі ціни гарантовано тривалі).
Основні поняття, пов’язані з пропозицією, значною мірою аналогічні поняттям, пов’язаним з попитом. Так, аналогічно до попиту ринкову про¬позицію формує пропозиція благ окремими фірмами. Пропозиція окремої фірми визначається її виробничими можливостями, згідно з якими для кожної конкретної ціни фірма може запропонувати до продажу певні об¬сяги блага. Тому пропозиція аналогічно до попиту також характеризується набором обсягів певного блага, які виробники (постачальники) бажають та можуть продати на ринку, і відповідних цін.
Ринкова пропозиція блага складається із суми обсягів блага, які окремі фірми можуть та хочуть запропонува¬ти до продажу за кожної конкретної ціни…

…Як же впливають на пропозицію витрати вироб¬ництва?
Припустимо, що витрати на виробництво масла зросли. Виробництво стало дорожчим. Його пропозиція зменшиться. За будь-яким рівнем ціни буде виготовлено меншу кількість масла. Крива пропозиції зміститься вліво і покаже зменшення пропозиції за кожним рівнем ціни (мал. 2.2).
Інші фактори До інших факторів, які впливають на про¬позицію товару, можна віднести і мету вироб¬ників, технологію ви-робництва, зміни в системі оподаткування та погодних умовах.
Наприклад, відбулися технічні вдосконалення в процесі виробництва, яке стало дешевим. Прпозиція зростає. Забуть якого рівня ціни буде запропонована більша кількість масла. Крива пропозиції зміститься в право і покаже зростання пропозиції загалом (мал. 2.3).

2. Еластичність пропозиції, її економічний зміст та види.

Еластичність — це міра чутливості однієї змінної щодо іншої. Точніше, це числовий показник процентних змін, що відбуваються в одній величині в разі зміни на 1 % іншої величини.
Припустімо, що величина пропозиції стала, як у випадку з рибою, що швидко псується. Цю рибу привезено на ринок, щоб продати за будь-яку ціну. Це крайній випадок абсолютно несластичної пропозиції, яку зображають вертикаль¬ною кривою пропозиції.
Інший крайній випадок. Припустімо, шо незначне зменшення ціни спричинить зниження величини пропозиції до нуля, водночас незначне підвищення ціни вик¬личе нсвизначено великі зміни у пропозиції. У цьому випадку відношення відсотка зміни величини пропозиції до відсотка зміни ціни вкрай велике, його зображають горизонтальною кривою пропозиції. Це крайній випадок безмежно еластичної пропозиції.
Між цими крайніми випадками пропозицію називають еластичною або неела-стичною залежно від того, чи відсоток зміни кількості більший або менший від відсотка зміни ціни. У випадку одиничної еластичності відсоток збільшення вели¬чини пропозиції точно дорівнює відсоткові збільшення ціни…

…Види еластичності
Цінова ела¬стичність пропозиції є процентною зміною пропонованої кількості в результаті одновідсоткового збільшення ціни. Таке значення еластичності звичайно позитивне, бо вища ціна стане для виробників стимулом для збільшення ви¬пуску продукції…

3. Визначники еластичності пропозиції

Основний визначник еластичності пропо¬зиції за ціною — це кількість часу, який має виробник для реаґування на конкретну зміну ціни товару. Можна сподіватися, що чим більше часу має фірма для пристосування до певної зміни ціни, тим більше зміниться обсяг продукції і тим більшою буде еластичність про-позиції. Реакція фірми на зростання ціни про¬дукту Х залежить від здатності фірми до пере¬міщення ресурсів з виробництва інших продук¬тів (ціни яких вважаємо незмінними) до вироб¬ництва продукту X. Переміщення ресурсів по¬требує часу: чим більше часу, тим вища «мо¬більність» ресурсів. Отже, більшими будуть зміна обсягу продукції і еластичність пропо¬зиції.
При аналізі впливу часу на еластичність пропозиції економісти розрізняють найкоротший ринковий період, короткостроковий період і довгостроковий період…

Висновки
1. а) Пропозиція — це кількість товарів, яка перебуває на ринку або може бути туди доставлена.
б) Закон пропозиції – обсяг пропозиції зростоє при зростанні ціни, і навпаки, обсяг пропозиції спадає при зменшенні ціни.
в) На пропозицію впливають такі фактори, ціни на ресурси, технологія, податки і дотації, ціни на інші товари, чекання, число продавців, витрати виробництва та інші.
2. а) Еластичність — це міра чутливості однієї змінної щодо іншої. Точніше, це числовий показник процентних змін, що відбуваються в одній величині в разі зміни на 1% іншої величини.
б) Еластичність пропозиції дорівнює відношенню відсотока зміни величини пропозиції до відсотока зміни ціни.
в) Цінова еластичність пропозиція, показує сту¬пінь реагування величини пропозиції на одновідсоткову зміну ціни і визначається як відношення відносної зміни величини пропозиції до відносної зміни в ціні.
г) Є декілька видів еластичності пропозиції: пропозиція еластична за ціною, пропозиція одиничної еластичності за ціною, пропозиція нееластична за ціною, стала еластична пропозиція, безмежна еластична пропозиція, одинична еластичність.
3. а) На цінову еластичність пропозиції впливає низка факторів, а саме час, вартість розширення виробництва, можливості і вартість зберігання товару, взаємозамінювані ресурси у виробництві та інші.
б) Основний визначник еластичності пропозиції за ціною є час, який проділяється на найкоротший ринковий період, короткостроковий період, довгостроковий період.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *