Завантажити

Об’єктом даної роботи стала найрухоміша частина світового господарства – світовий ринок, що являє собою сферу обмінних відносин між країнами та між іншими суб’єктами світового господарства, які пов’язані між собою участю у міжнародному поділі праці. Більш докладно (окремим розділом) розглянута міжнародна торгівля та місце України на світовому ринку товарів та послуг.

Предметом даної роботи стала сукупність відносин, що виникають між учасниками міжнародних економічних відносин як результат їх діяльності у сфері операцій, направлених на обіг товарів та послуг, що здійснюються з участю іноземного елемента.
Метою цієї роботи є аналіз об’єктивних світогосподарських процесів і місця в них України, а також досвіду розвинутих держав у подоланні труднощів економічного розвитку, розгляд основних торговельних партнерів України та зміни основних напрямків зовнішньої торгівлі.
Завданням данної роботи виступає пошук шляхів досягнення економічного суверенітету України, розкриття поняття та структури світового ринку, умов та факторів формування кон’юнктури та встановлення цін на світових ринках. А також підвищення ефективності господарства в результаті залу¬чення до нього дедалі більшої кількості держав з різними рівнями індустріального розвитку, з неповторними особливостями національної, расової та релігійної специфік.
При написанні даної роботи автором була використана ціла сукупність методів, способів та прийомів наукового дослідження та пізнання, які включали в себе як загальні, такі як матеріалістичний, порівняльний, історичний, так і спеціальні, наприклад, метод статистичного аналізу, зведення та групування, індексний метод та обробка літературних джерел, а також метод відображення результатів наукових досліджень у графічній та табличній формі.
Структура роботи. У відповідності з поставленою метою та завданнями дана робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури (всього 13 найменувань). Загальний обсяг дослідження — 35 сторінок.

Розділ 1.
Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

Ринок є невід’ємною частиною суспільного господарського відтво-рення і формується в тісній взаємодії з усіма його елементами: виробниц-твом, споживанням, розподілом.
Ринок являє собою сферу товарно-грошового обміну, розвитку тор-говельних функцій між продавцем і покупцем.
Первісним елементом світового ринку є внутрішній ринок, який здійснює торговельні операції з внутрішньої торгівлі.
Національний ринок поєднує внутрішню та зовнішню торгівлю да¬ної країни.
Світовий ринок — це сукупність національних ринків, поєднаних між собою всесвітніми господарськими зв’язками на підставі міжнародного поділу праці, спеціалізації, кооперування, інтеграції виробництва і збуту товарів і послуг.

Розділ 2.  Україна в міжнародній торгівлі

Розвиток зовнішніх економічних зв’язків тісно пов’язаний з проблемою конкурентоспроможності української продукції на світовому ринку, а також з реконструкцією та технічним переозброєнням основних галузей економіки України. Тут важливими є ситуація з капітальними вкладеннями і те, що пов’язано з інвестиційним кліматом у країні. Структура можливих інвестицій така, що в нинішній період скоріше можна розраховувати на них ззовні, ніж на самоінвестиційні процеси.

Розділ 3.
Шляхи досягнення економічного суверенітету України.

В Україні триває складний історичний період державного становлення. Сьогодні ми маємо виз¬нати, що переважна більшість важливих рішень, які закладали основи стратегічного економічного розвитку української держави після набуття нею незалежності, часто приймалися спонтанно, без належного наукового обґрунтування і врахування національних інтересів. Тому перші роки існуван¬ня української держави позначені руйнуванням значного економічного потенціалу, що дістався їй у спадок. Як наслідок, економічний потенціал України, котрий є матеріальною основою націо¬нальної безпеки, сьогодні надто ослаблений. Не можна також забувати, що Україна, як незалежна держава, існує у взаємопов’язаному та взаємоза¬лежному світі, де все яскравіше проявляється до¬мінанта міжнародного співробітництва, інтеграції господарської діяльності, економічної та соціаль¬ної політики. Тому сьогодні перед Україною по¬стала проблема, що полягає у певному протиріччі між необхідністю інтегруватися до світової еконо¬міки, з одного боку, та забезпеченням внутріш¬ньої економічної інтеграції, захистом свого внут¬рішнього ринку, власного товаровиробника і національних інтересів, з іншого. Тож, лише ство¬рення власної системи економічної безпеки дасть можливість уникнути можливих руйнівних наслідків швидкого відкривання національної економіки, за¬безпечити її конкурентоспроможність, захистити вітчизняного товаровиробника й ефективно взає¬модіяти з міжнародними фінансовими та еконо¬мічними структурами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *