Завантажити

ВСТУП

Перехід підприємств торгівлі на ринкову концепцію розвитку змінив оцінку їх цільової функції, що відобразилося на системі економічних показників, які характеризують господарський процес. В першу чергу це відноситься до показника роздрібного товарообороту.
Ринкові методи господарювання об’єктивно призвели до відмови від примата показника товарообороту і дозволили перейти до управління торговим процесом на основі економічних регуляторів (ціни, налогу). Головною метою торговельних підприємств в теперішній час являється отримання максимального прибутку. Товарооборот же виступає як важливіша і необхідна умова, без якої неможливо буде досягнути цієї цілі. Оскільки торговельне підприємство отримує визначену суму доходу з кожної гривні реалізуємого товару, то задача максимізації прибутку визиває необхідність збільшення об’єму товарообороту як основного фактору збільшення доходів і прибутку, відносного зниження витрат обігу і витрат на оплату праці…

РОЗДІЛ 1. Економічна сутність роздрібного товарообороту та необхідність управління ним на рівні торговельного підприємства

1.1. Економічна сутність товарообороту та його місце в системі показників комплексного плану економічного та соціального розвитку підприємства.

Основу комерційної діяльності торговельного підприємства на споживчому ринку складає процес продажі товарів. Економічний зміст цього процесу складає товарооборот підприємства.
В загальному контексті під товарооборотом розуміють продаж товарів масового споживання та надання платних торговельних послуг населенню для задоволення особистих потреб в обмін на його грошові доходи, або іншим підприємствам – для подальшої переробки чи продажу. Економічні відносини, що пов’язані з обміном грошових коштів на товари, відображають економічну сутність товарообороту.
Економічна категорія виражає визначену групу економічних відносин, які визначають її сутність. Тому обмін грошових доходів на необхідні товари і послуги на ринку в порядку купівлі-продажу і економічні відношення, звязані з цим обміном, виражають сутність роздрібного товарообороту.
Під роздрібним товарооборотом торговельного підприємства розуміють продажу споживчих товарів населенню за готівковий розрахунок та безготівковий не залежно від каналів їх реалізації…

…Рис.1.1 Значення показника товарообороту на рівні держави та окремого торговельного підприємства…

…Рис.1 Характеристика основних видів і форм роздрібного товарообороту торговельного підприємства…

1.2 Основні чинники що визначають обсяг та структуру товарообороту підприємства
Обсяг товарообороту формується як результат складної взаємодії внутрішніх та зовнішніх чинників по відношенню до торговельного підприємства. Дія кожного чинника може проявлятися як безпосередньо через динаміку товарообороту, так і опосередковуватися дією інших чинників та умов формування товарообороту підприємства. Тому розуміння реальних причин та механізмів, які обумовлюють певну динаміку параметрів товарообороту підприємства є необхідною умовою збереження його конкурентоспроможності, підвищення організаційно-технічного рівня та здатності ефективно використовувати наявні ресурси для задоволення платоспроможніх потреб споживачів…

1.3 Принципи та послідовність розробки стратегії управління обсягом та структурою товарообороту.
Стратегія управління товарооборотом – це управлінський процес , включаючий в себе розробку перспективних і поточних планів в співвідношенні з поставленими цілями і задачами торговельного підприємства з використанням маркетингу і забезпеченням контролю за їх виконанням.
Маркетинговий підхід до проблеми розробки і регулювання роздрібного товарообороту дозволяє розробити конкретну стратегію, яка базується на оцінці реальної ситуації на ринку, та можливостей торговельного підприємства в розробці необхідних задач по реалізації комплексу цілей з використанням найбільш приємлевих економічних заходів. На основі розробленої стратегії вносяться корективи в годові плани підприємства , а потім — перспективні. Процес управління, в тому числі управління товарооборотом торговельного підприємства завжди складається з безперервного і циклічного повторювання основних управлінських функцій, системне поєднання яких утворює цикл управлінської діяльності. Незважаючи на відмінності поглядів різних авторів на склад функцій управління, практично до всіх відомих переліків входять такі основні управлінські функції як планування, аналіз та контроль. Віднесення певного елементу управлінської діяльності до складу тієї чи іншої функції має умовний характер, а всі управлінські функції щільно пов’язані одна з одною і виконання кожної функції створює передумови для виконання наступної. Поєднання всіх функцій в єдину систему забезпечується їх підпорядкованістю виконанню єдиних завдань управління товарооборотом підприємства.
Основною ціллю управління товарооборотом являється забезпеченість високих темпів розвитку торговельного підприємства і забезпечення попиту споживачів…

…Рис.1.3 Структурно-логічна модель управління товарооборотом…

РОЗДІЛ 2. Дослідження обсягу та структури товарообороту з використанням ПЕОМ.

2.1 Комплекс задач по дослідженню обсягу та структури товарообороту з використанням ПЕОМ.
Проведення будь-якого дослідження передбачає проведення певної сукупності планово-економічних розрахунків об’єднаних загальною спрямованістю досліджень та єдиним інформаційним середовищем для виконання.
В теорії автоматизації така взаємопов’язана сукупність планово-економічних розрахунків отримала назву КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ.
Даний комплекс задач розроблений з використанням електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), що підвищує ефективність аналітичної роботи. При використанні ЕОМ скорочується строки проведення аналізу , з’являються можливості більш повного охоплення впливу факторів на результати господарської діяльності, проводиться заміна приблизних чи спрощених результатів більш точними , можлива постановка та розв’язок багатофакторних моделей аналізу , що майже не можливо виконувати в ручну
Найбільш ефективною організаційною формою використання ЕОМ є створення на їх базі автоматизованих робочих місць (АРМ) економіста. Під АРМ слід розуміти професійно орієнтовану обчислювальну систему призначену для автоматизації робіт по аналізу господарської діяльності. АРМ економіста на базі ЕОМ є техніко-технологічним засобом освоєння стратегічних інформаційних ресурсів підприємства, які обумовлюють його успішній розвиток….

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *