Завантажити

ВСТУП

Актуальність дослідження. Процес формування ринкових відносин в економіці України об`єктивно зумовлює необхідність підвищення ролі банківського кредиту, що є одним із найважливіших чинників, які забезпечують безперервність розширеного відтворення. Така роль визначається, насамперед, широкою сферою застосування кредитних операцій банків.
Оскільки кожна країна, вирішуючи цю проблему шукає власні методи, критерії оцінювання кредитного ризику, а також джерела формування резервів, то доцільно розглянути зазначені питання на прикладі української банківської системи, порівнявши вітчизняний досвід із зарубіжним.
Кредитування є однією з прибутковіших, але й найризиковіших банківських операцій. Тому необхідною умовою застосування банками ефективних методів видачі позик клієнтам є мінімізація кредитного ризику за всіма напрямами вкладення коштів.
Банкам необхідно управляти загальним портфелем банківських позик. В основі такого управління має лежати диверсифікація виданих банком кредитів, згрупованих за певними критеріями – величини, строків, наявності забезпечення, виду позичальників, їх галузевої належності, формі власності, фінансового стану та низки інших, що загалом дозволяє банку знизити ризик можливих втрат, пов`язаних із кредитною діяльністю.
Аналітична робота щодо мінімізації портфельного кредитного ризику лежить в основі сучасних методів організації кредитування, необхідні умови якого можна сформулювати так: по-перше, позики видаються у межах наявних у банку кредитних ресурсів; по-друге, усі питання, пов`язані з кредитуванням, вирішуються виключно на договірній основі; по-третє, відносини ґрунтуються на комерційних засадах, що визначають пріоритетність прибуткового господарювання; по-четверте, банки дотримуються всіх нормативів, установлених регулюючими органами.
Ступінь розробленості проблеми в економічній літературі. Питання, пов’язані з управлінням портфельним кредитним ризиком, завжди були у центрі уваги дослідників в галузі банківського менеджменту та аналізу. Зокрема, можна відзначити внесок Л. Омелянович, Р.Коцовської, А.Хмеленко, О.Васюренко, Т. Смовженко, О.Геєця у розв’язання проблем методології управління ризиками. Більш широкий погляд на управління портфельним кредитним ризиком віддзеркалений у працях, присвячених розробці підходів до стратегічного управління комерційними банками, серед яких відзначимо монографії Л.Котта, Л.Примостки, навчальні посібники С.Козьменка, О.Колодізієва, К.Гнєдова. Однак практична кредитна діяльність банків постійно висуває нові проблемні питання, пов’язані з недосконалістю методології управління портфельним кредитним ризиком, а необхідність творчої переробки та осмислення зарубіжного досвіду викликає необхідність подальших досліджень в цій сфері, які мали чітку практичну спрямованість й базувалися б на фактичному матеріалі останніх років.
Об’єкт дослідження: ВАТ КБ «Хрещатик»
Предмет дослідження: діяльність банку, управління портфельним кредитним ризиком.
Мета дослідження – розкриття теоретико-методичних засад управління портфельним кредитним ризиком у ВАТ КБ «Хрещатик” та розробка пропозицій щодо його вдосконалення.
Завдання дослідження:
— визначення сутності, об’єктивної необхідності, значення управління портфельним кредитним ризиком банку та його місця у системі управління банківською діяльністю в цілому;
— конкретизація мети, завдань, методологічного інструментарію, підходів та інструментів управління портфельним кредитним ризиком;
— розгляд особливостей застосування різних методів управління портфельним кредитним ризиком, у першу чергу, шляхом диверсифікації кредитного портфеля;
— проведення аналізу особливостей кредитного портфеля банку, його складу, структури, характерологічних ознак та впливу на результативність функціонування ВАТ КБ «Хрещатик”;
— дослідження специфічних рис організації управлінських дій в сфері формування кредитного портфеля та рівня ризику за кредитними операціями;
— узагальнення досвіду банку з управління портфельним кредитним ризиком з визначенням його позитивних та негативних сторін та відповідності стратегічним й тактичним завданням банку, нормативним актам й провідному досвіду управління банківськими ризиками;
— розробка пропозицій щодо удосконалення системи оцінювання портфельного кредитного ризику з огляду на результати проведеного аналізу та узагальнення передового досвіду в цій галузі банківського менеджменту;
— визначення основних критеріїв прийняття управлінських рішень в сфері портфельного кредитного ризику банку завдяки встановленню відповідних лімітів;
— обґрунтування доцільності реалізації заходів, спрямованих на удосконалення організаційного та методичного забезпечення управління портфельним кредитним ризиком у банку.
Методи дослідження: фінансового аналізу, порівняння, прогнозування, передбачення, співставлення, порівняння, моделювання, абстрагування, конкретизації тощо.
Наукове та практичне значення дослідження. Запропоновані моделі оцінки портфельного кредитного ризику та концепція підвищення ефективності управління портфельним кредитним ризиком дозволять банку розширити комплекс наданих послуг та створять передумови для максимізації прибутку при мінімально допустимому рівні кредитного ризику.
Обсяг та структура роботи. Дослідження складається зі вступу, основної частини, висновків, переліку використаних джерел та додатків.
У вступі визначається актуальність дослідження проблем управління портфельним кредитним ризиком, фіксується мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження.
Основна частина складається з 3 розділів. У першому розділі розглянуті теоретико-методологічні основи управління портфельним кредитним ризиком, надано характеристику підходами та методам управління ризиком, конкретизовані цілі та завдання такого управління, висвітлені відмінності у підходах до реалізації функції управління в сфері портфельного кредитного ризику.
У другому розділі проведено комплексний аналіз особливостей управління портфельним кредитним ризиком КБ «Хрещатик», висвітлені специфічні риси організації системи управління кредитним портфелем, надано критичну оцінку результативності управління портфельним кредитним ризиком.
У третьому розділі на підставі результатів проведеного аналізу та узагальнення провідного досвіду в галузі управління портфельним кредитним ризиком розроблені конкретні рекомендації щодо удосконалення цієї сфери менеджменту банківської установи.
У висновках наведені підсумки проведеного дослідження, результати як аналітичної оцінки стану управління портфельним кредитним ризиком, так й узагальнення рекомендацій щодо впровадження нових підходів до управління портфельним кредитним ризиком в межах банку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *