Завантажити

Вступ

Метою діяльності кожного підприємства є отримання тієї чи іншої суми прибутку, яка може бути використанна на розширення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства, збільшення фінансування споживання, тощо. Саме формування стабільного (стабільно зростаючого) прибутку на підприємстві є головним завданням для фінансового менеджера даного підприємства.
Господарська діяльність будь-якого підприємства носить циклічний характер. Він обумовлений закономірностями відтворювального процесу й зміною форм капіталу, що відбувається протягом цього процесу. Ця загальна фундаментальна властивість діяльності підприємства набуває специфічних рис в залежності від галузевих особливостей, характеристик макросередовища, а також власне політики підприємства.
Якщо брати операційну діяльність промислового підприємства, то можна виділити його чотирифазну структуру: придбання виробничих ресурсів, переробка сировини, матеріалів, напівфабрикатів на готову продукцію, реалізація продукції споживачам, інкасація грошових коштів. У торговельного підприємства ця структура має лише три кроки, оскільки виключається виробничий процес.
Управління прибутком від операційної діяльності підприємства, як складовою частиною загальної фінансової політики підприємства, є основою досягнення фінансової рівноваги підприємства.
Основними завданнями при цьому є оптимізація обсягу, структури, динаміки прибутку та політики управління його формуванням з точки зору найкращого співвідношення двох критеріїв – високої доходності позикового капіталу та достатньої ліквідності підприємства.
Актуальності набувають дослідження в галузі оптимізації фінансового управління підприємством. Особливо дослідження фінансових механізмів, що визначають функціонування підприємств. Необхідність у цьому пояснюється складністю формування достатнього обсягу прибутку на підприємстві та процесів нарахування та сплати податків в макросередовищі, що охоплене кризовими явищами, коли частими є хаотичні процеси, що дезорганізують та перетворюють систему, а то й взагалі знищують її.
Дослідження в цій галузі повинні допомогти вирішити такі питання, як виживання підприємства та системи в цілому, розробка нових методів та підходів в галузі управління фінансовою частиною діяльності підприємств, особливо в управлінні формуванням прибутком підприємства.
В цій роботі я хочу розглянути одну зі найбільш цікавих складових фінансової частини, а саме планування прибутку від операційної діяльності підприємства та розробку політики управлінням прибутком від операційної діяльності на підприємстві.
Політика управління прибутком підприємства являє собою складову частину загальної фінансової політики управлення підприємством, що міститься у виборі найбільш ефективного варіанту формування прибутку від операційної діяльності при альтернативних напрямках операційної діяльності та пов’язаних з нею господарських операцій. В окремих випадках розроблена підприємством політика управління прибутком сама може бути критерієм коректування окремих напрямків операційної діяльності підприємства.
Робота опирається на результати фінансової діяльності Відкритого акціонерного товариства «Київ – Одяг”. Це підприємство колективної форми власності створене шляхом приватизації підприємства державної форми власності. Вид економічної діяльності, яким займається підприємство є торгівля. Йому належать 3 магазини та великі складські площі в межах Оболонського району міста Києва.
Виробничі потужності тимчасово майже не використовуються.
Невеликий проміжок часу підприємство працювало в збиток, оскільки це було пов’язане з закупівлею нового обладнання, налагодження зв’язків з постачальниками, виходом на ринок. Зараз підприємство стійко розвивається. Дохід від реалізації продукції в 2002 році склав 10641 тис. грн.
Метою даної дипломної роботи є дослідження ефективності управління прибутком від операційної діяльності підприємства, на ВАТ «Київ – Одяг”, розробка визначення напрямків використання та резервів формування операційного прибутку для цього підприємства з урахуванням недоліків, що є нині на підприємстві та плановий розрахунок прибутку від операційної діяльності на наступний період з урахуванням застосування нової (удосконаленої) політики формування прибутку підприємства.
Робота складається з трьої розділів.
В першому розділі визначено сутність прибутку від операційної діяльності підприємства та теоретичні основи його формування, визначено фактори, що впливають на цей процес, відтворено загальну модель управління прибутком від операційної діяльності на підприємстві.
Розкрито сутність політики формування прибутку на підприємстві та принципів її розробки.
Також висвітлено принципи планування прибутку на підприємстві, зазаначено різні методики та алгоритми обрахунку планових показників.
Другий розділ включає в себе аналіз прибутку підприємства за структурою та дослідження його динаміки. Приведено використання загально прийнятих показників та методів обчислення. Досліджено методику аналізу та управління складовими прибутку.
Також, за допомогою необхідних коефіціентів, визначено ефективність діючої політики підприємства у сфері формування прибутку.
Третій розділ включає в себе напрямки пропонуємої оптимізації в управлінні прибутком, проведено аналіз планових результатів фінансової діяльності підприємства, зокрема за структурою та дослідження її динаміки, за рівнем ефективності використання зазначеної фінансової політики. В основному він цілковито приділяє увагу розробці пропозицій щодо можливих заходів з покращення управління прибутком на ВАТ «Київ – Одяг”.
Робота написана на основі праць вітчизняних та зарубіжних авторів. В ній описано основні теорії, методики розрахунку, основні моделі планування та управління прибутком від операційної діяльності підприємства.

І. Теоретичні основи управління прибутком від операційної діяльності підприємства.

1.1. Економічна сутність прибутку від операційної діяльності.

Прибуток як економічний показник являє собою різницю між ціною реалізації та собівартістю продукції (товарів, послуг), між обсягом отриманої виручки та сумою витрат на виробництво та реалізацію продукції.
В процесі управління прибутком підприємства головна роль відводиться формуванню прибутку по операційній діяльності. Операційна діяльність – це основний вид діяльності підприємства, з ціллю здійснення якою воно создано.
Характер операційної діяльності підприємства визначається перш за все специфікою галузі економіки , до якій воно належить. Основу операційної діяльності більшості підприємств создається виробничо-комерційна чи торгівельна діяльність, яка доповнює здійснюване ним інвестиційної і фінансової діяльності. Разом з цим, інвестиційна діяльність є фундаментом для інвестиційних компаній, інвестиційних фондів і інших інвестиційних інститутів, а фінансова діяльність є основою для банків і інших фінансових інститутів. Але характер діяльності таких фінансово-інвестиційних інститутів в силу її специфіки потребує особливого розглянення, яке виходить за рамки цієї дипломної роботи…

…Рис. 1.1.3. Графічна інтерпретація точки мінімальної рентабельності підприємства…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *