Завантажити

ВСТУП

Сучасні економічні реалії висувають нові вимоги до всіх областей діяльності людини. Перенасиченість інформацією, швидке її старіння, високі темпи розвитку подій, необхідність постійно збільшувати горизонт планування, загострення конкуренції, зникнення меж між національними ринками, галузями, поява нових радикальних теорій управління максимально збільшує відповідальність за прийняті рішення та практично не дає можливості виправити помилки, уникаючи збільшення втрат.
Вчорашній керівник, що міг достатньо самостійно одночасно розібратися у питаннях виробництва, продажу, маркетингу, фінансів, зараз не знаходить для цього ні часу, ні знань. Завжди існуючий дефіцит часу та знань найбільш гостро проявляється у періоди економічних змін та зростання і кожне рішення практично завжди має високу альтернативну вартість.
В таких умовах підприємства змушені сконцентруватись на основних функціях передаючи обслуговуючи в аутсорсінг, а також намагаються нестандартні проблеми вирішувати за допомогою спеціалістів.
Спеціалістами в області управління виступають консультанти, здатні за допомогою своєї гнучкості виконувати будь-яку роль, вирішувати будь-яке завдання. Володіючи останніми технологіями адміністрування, використовуючи найбільш сучасні погляди на організацію та бізнес-процеси, методи їх побудови, адаптуючи величезний досвід господарювання інших компанії та пропонуючи творчий підхід до діагностики та вирішення проблем консультанти з управління надають можливість знайти максимально ефективне рішення, зекономивши час та зусилля.
Обов’язковий розвиток галузі консультування, в свою чергу, пов’язаний із низкою питань, відповідь на які бажає отримати кожен керівник, приймаючи рішення про залучення такого зовнішнього джерела інформації як консультант. Серед них найбільш важливо знайти відповідь на наступні питання: що є предметом виробництва та купівлі-продажу, яка корисність наданих рекомендацій та методи виміру результату, як визначити ефективність проведеного консультування та встановити вартість наданої інформації, які методи прийняття рішень щодо залучення консультантів або вирішення проблем самостійно доцільно використати, коли витрати на консультування можна вважати виправданими та яким чином визначити компетентність залучених консультантів.
Дослідженнями в області управлінського консультування займалися таки науковці, як Е.А. Уткін, К. Макхем, Т.В. Бутова, А.П. Шарко, В. Верба, Т. Решетняк, В.В. Глухов, П. Капустін.
Наведене вище дає підстави визначити дослідження в області управлінського консультування як актуальне. Основною метою даної роботи виступає визначення критеріїв та методів управління результативністю консультативного процесу, розробка методичних підходів до підвищення результативності консультативного процесу та компетентності консультанта. Відповідно до поставленої мети, вирішено наступні завдання:
• Визначено сутність поняття процесу консультування;
• Досліджено методологію надання консалтингової допомоги;
• Визначення сутність методів оцінювання його ефективності та результативності;
• Досліджено процес управлінського консультування, його етапи, методики оцінювання результатів;
• Розроблено критерії результативності надання консультацій та схему результативного процесу;
• Розроблено методи оцінювання корисності наданих послуг для вдосконалення механізму ціноутворення на консалтингові послуги;
• Обґрунтовано оптимальну схему ресурсного забезпечення процесу управлінського консультування.
В даному дослідженні об’єктом виступає процес управлінського консультування промислового підприємства, а предметом – методи оцінки та підвищення результативності консультування.
Магістерська робота виконана на матеріалах Міністерства промислової політики України та ВАТ «Хіммаш”, що представлене в дослідженні як типове підприємство промисловості нашої країни. Моделювання місця типового підприємства в межах всього Міністерства, зумовлено метою дослідження та дає змогу провести більш глибоку діагностику першого, а через це і розробити адекватні рекомендації, а також висунути та довести право на життя гіпотези про доцільність виконання Міністерством ролі генератора консультативної послуги, що, на нашу думку, може надати більше конкурентних переваг економіці в цілому.
В даному дослідженні застосовуються економіко-статистичні, математичні методи, метод експертних оцінок, анкетування, метод аналізу фінансових даних за допомогою самоорганізованих карт.
Основними інформаційними джерелами виступають закони України, постанови Президента, монографії, брошури, підручники, періодична преса, внутрішні інструктивні та нормативні матеріали організацій та електронні джерела.
Магістерська робота містить наступні елементи наукової новизни:
• як найбільш результативний, встановлено циклічний, замкнений на себе процес управлінського консультування, під час якого знання шляхом соціалізації, екстерналізації, комбінації та інтерналізації виникають передаються та засвоюються клієнтом;
• для максимальної результативності процес консультування повинен протікати в умовах різноманітності та надлишку інформації, автономії, хаосу, що створює та організаційного наміру;
• розроблено новий підхід до організації консультативного процесу та принципів його проведення на основі сучасних поглядів системної теорії;
• визначено, що основним ресурсом результативного консультативного процесу є компетентність, запропоновано методику її оцінювання та шляхи підвищення.
Магістерська робота: 140с. 28 рис., 14 табл., 28 додатків, 44 літературні джерела.

РОЗДІЛ І УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ
1.1 Сутність процесу управлінського консультування

Ускладнення форм господарювання, різноманітність процесів у організаціях, збільшення масштабів виробництва, початок державного регулювання ринків, зародження конкуренції виявляють недостатність знань, ресурсів у власників та керівництва підприємств для прийняття обґрунтованих рішень. Можна вести мову про появу певного рівня незадоволеності підприємців станом господарювання і бажання удосконалювати свої справи і методи керування. Перші умови для виникнення управлінського консультування створені в другій половині XIX ст., коли зародився рух наукового управління.
Серед найвідоміших консультантів слід відмітити Фредеріка Тейлора, Артура Літтла, Тоуерса Перрина, Гарингтона Емерсона, Едвіна Буза, Джеймса МакКінзи, Ендрю Томаса Карні.
У 20-30-і роки ХХ ст. після «великої депресії» управлінський консалтинг завоював визнання у всіх промислово розвинених країнах. Однак, його обсяг та сфери застосування залишалися обмеженими. Послугами користувалися в основному великі промислові фірми. Однак з’явився попит на консультування державного сектора і військового комплексу, що зіграло важливу роль під час другої світової війни.
Післявоєнний період називають «золотими роками» консультування. Саме в той час попит на консалтингові послуги почав зростати особливо інтенсивно. Це було обумовлено післявоєнним будівництвом, ростом ділової активності, прискоренням технологічного прогресу, інтернаціоналізацією промисловості, торгівлі і фінансів. Від простих форм порад консалтинг з часом перетворюється на складний процес налагодження контактів між клієнтом та консультантом, діагностики підприємства, сумісного впровадження рішення та оцінки його ефективності, що знайшло відображення в багатьох версіях тлумачення понять «консалтинг” та «управлінське консультування”…

.2 Методологія консалтингового процесу

Методологія консалтингового процесу має за мету забезпечити усесторонній, глибокий аналіз підприємства клієнта та утворення бази для розробки рекомендацій. Дослідження управлінських відносин, в рамках проведення консультування, припускає використання таких методів системного аналізу, як субстанційний, структурний, функціональний, генетичний [19]. Субстанційний метод дає змогу аналізувати управлінські відносини через форму їхнього матеріального втілення в результатах виробничої діяльності людей, вивчаються управлінські категорії, в яких виражаються результати діяльності. Системно-структурний метод дає можливість вивчити складові елементи сформованої системи відносин у сфері виробництва, розподілу, обміну і споживання на різних щаблях їхнього розвитку. Системно функціональний метод, спрямований на з’ясування форми причинно-наслідкових зв’язків між учасниками управлінських відносин та спосіб їх здійснення, дає можливість зрозуміти ті кількісні зв’язки, що залежать від взаємодії елементів управлінських відносин, а не від їхньої структури. На перше місце виступають кількісні вираження причинно-наслідкових зв’язків управлінських відносин, законів, що показують їхню сутність і засоби здійснення. Системно-генетичний метод забезпечує пізнання процесу становлення та розвитку управлінських відносин і властивих їм управлінських категорій, єдність історичного та логічного методу в дослідженні системи управління.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *