Завантажити

Вступ

Із розвитком страхового ринку в Україні постала проблема розробки ефективних послуг, які б відрізнялися від послуг- конкурентів і таким чином створюючи страховій компанії стійку конкурентну перевагу. Тому на сучасному етапі важливу роль у збутовій, ціновій і продуктовій політиці займає стратегія маркетингу. Це орієнтація на довготривалу перспективу. Також задопомогою стратегії маркетингу досліджуються слабкі і силні сторони компанії, аналізує і прогнозує існуючі умови навколишнього середовища. Вона розвиває і зберігає досягнуті успіхи, шукає нові можливості, створює і забезпечує перспективи страхової компанії.
Тому досить актуальним є дослідження стратегії маркетингу страхових компаній.
Мета і завдання даної курсової роботи :
-Оцінити важливість стратегії маркетимнгу для будь- якого підприємства;
-Розкрити основні теоритичні засади стратегії маркетингу, сутність, поняття, цілі, процес;
-дослідити стратегію маркетингу окремих страхових компаній;
-застосувати різні методи для розробки стратегії маркетингу в страхувані;
-пошук основних напрямів для вдосконалення стратегії маркетингу страхових компаній.
Об’єктом дослідження є стратегія маркетингу, яка здійснюється в страхових компаніяз, а предметом виступають відносини, що виникають в процесі реалізації та розробки стратегії маркетингу.

1.Економічна сутність та зміст стратегії маркетингу
1.1.Поняття, цілі, складові, процес стратегії маркетингу
Стратегію маркетингу можна охарактеризувати як прогнозування довготермінових перспектив розвитку підприємницької структури. За своєю сутністю маркетингова стратегія – це система організаційно- технічних і фінансових заходів щодо інтенсифікації виробництва, реалізаціх продукції, підвищеня її конкурентоспроможності, активного впливу на попит і пропозицію товарів. Практично маркетингова стратегія передбачає контроль за виробництвом і ринком з метою утримання ринкових цін на рівні, який забезпечує оптимальні прибутки для підприємницької структури.

1.2. Типи стратегії маркетингу
Існує дві групи стратегії маркетингу – стратегії по відношенню до продукту та стратегії по відношенню до ринку, які взаємодоповнюють один одного. Разом з тим в середені кожної з цих груп представлені альтернативні варіанти стратегії.
Маркетингові стратегії по відношеню до продукту визначаються способами вдалого збуту продукта на ринку і побудовані на принципі врахування підприємством потреб ринку з якісними і вартісними характеристиками продукту.
Маркетингові стратегії по відношеню до продукту включають наступні альтернативні варіанти: стратегія диференціаціх; стратегія низьких витрат і стратегія вузької спеціалізації.
Стратегія диференціації направлена на досягнення монопольного попиту за рахунок пропозиції продуктів або послуг, які володіють унікальними споживчими характеристиками, що не мають аналогів у конкурентів.

1.3. Методи розробки стратегії маркетингу
Розробка стратегії маркетингу складається з таких методів: оцінка привабливості стратегічної зони господарювання; портфельного аналізу.
Розробка стратегії маркетингу починається з вивченням того зовнішнішнього середовища, в якому буде здійснюватися підприємницька діяльність. Для початку необхідно точно визначити ринок або окремий сегмент ринку, на який планується вихід, а в межах встановленого ринкового простору виділити ту її частку, в межах якої буде виклнуватися маркетингова діяльність. Така галузь діяльності підприємства в межах певного цільового ринку або окремого сегменту називається стратегічною зоною господарства (СЗГ).
Перший етап розробки стратегії маркетингу полягає у визначенні складових СЗГ, які є перспективні з точки зору майбутнього розвитку підприємства. Аналіз цих зон першочергово виконується без взаємозвязку з поточною діяльністю.
Метою аналізу СЗГ є оцінка перспектив розвитку з точки зору маштабів росту, стабільності, місткості ринку, перспектив технології, норми прибутку.

2. Дослідження стратегії маркетингу страхових компаній
Дослідження і сегментація страхового ринку дозволяють страховику оцінити стан страхового простору і на цьому фундаменті будувати єдину маркетингову стратегію, яка є логічним фіналом дослідження ринку. Вона включає:
• вибір перспективних географічних, соціальних, вікових ринкових сегментів, на яких страховик припускає зосередити власні маркетингові дії (позиціонування страхових послуг компанії);
• підготовку необхідних страхових продуктів і навчання кадрів;
• розробку системи збуту і стимулювання продажів страхової продукції;
• оцінку перспективної частини ринку, яку компанія може завоювати;
• проектування життєвого циклу страхової послуги;
• визначення рентабельності перспективних дій на страховому ринку.
Позиціонування страхових продуктів є комплексною дією, що включає виділення найбільш перспективних сегментів ринку, оцінку страховиком власних можливостей для закріплення і розширення своєї частки цього сегменту, розрахунок прибутковості впровадження на сегмент або розширення своєї частки на ньому.

3. Основні напрями вдосконалення стратегії маркетингу страхових компаній
Входження страхових компаній України до світової систе¬ми страхування висуває на перший план проблему ефективного використання маркетингу, як одну з найбільш актуальних у процесі удосконалення механізмів управління страховою компанією.
Водночас, процес побудови організаційно-економічних та управлінських механізмів реформування та реалізації стратегії досягнення максимального економічного ефекту при роботі страхової компанії залишається малодослідженим як теоре¬тично, так і з точки зору їх практичного використання.
На сьогоднішній день помічається тенденція до стрімкого зростання маркетингу у сфері страхового бізнесу.
Вочевидь, майбутній розвиток страхового маркетингу та його роль в удосконаленні страхової справи буде визначатися на основі глибоких спеціальних досліджень.
Сьогодні рівень розвитку страхової справи вже можна назвати адекватним потенціалу, потребам та можливостям країни, яка йде шляхом ринкових перетворень. При всій склад¬ності економічної ситуації страхування має високі потенційні можливості на вітчизняному ринку, але може реалізувати їх тільки за умов широкого та комплексного розвитку всіх своїх галузей.
У цій ситуації безумовно підвищується роль маркетингу в стратегії формування концепції діяльності страхових компаній на ринку.
Вже на початковій стадії розвитку маркетингу у сфері страхування стало очевидним, що він повинен стати необхідним елементом ефективної роботи компанії, який вносить суттєві корективи в її діяльність.
Страховий маркетинг можна визначити як систему взає¬модії страховика та страхувальника, спрямовану на взаємне врахування їх інтересів та потреб. Як і маркетинг будь-якої сфе¬ри, він містить наступні елементи:
• дослідження ринку страхових послуг;
• розробку вимог до страхових продуктів, що можуть користуватися попитом у страхувальника;
• просування страхових продуктів на ринок та розробку конкурентної політики.

Висновки

Стратегія маркетингу – це здійснення комплексу домінуючих принципів, конкретних цілей маркетингу на певний період і відповідних рішень з вибору і агрегуваню засобів (інструментів) організації та виконання на ринку орієнтованої на цій цілі ділової активності.
Стратегія є засобом досягнення цілей маркетингу, тому її зміст визначається змістом цих цілей. Зміна цілей маркетингу як більш високого рівня потребує перегляду стратегії.
Завданнями стратегічного маркетингу є:
•Розробка концепції бізнесу – вибір довготермінових напрямів діяльності і флрмування стратегічної місії підприємства;
•Перетворення місії в сукупність цілей;
•Розробка стратегії для досягнення встановлених цілей;
•Виконання і здійснення стратегії маркетингу;
•Оцінка результатів, ситуаційний аналіз, розробка корегуючих дій.
Стратегія маркетингу визначає, як потрібно застосовувати структуру маркетингу, щоб залучити і задовільнити цільові ринки і досягти цілей організації. В рішеннях про структуру маркетингу головне – планування продукції, збут, просування і ціна. Для кожного СГП в організації необхідна окрема стратегія; ця стратегія повина координуватися.
Підходи до планування стратегії маркетингу представлені чотирьма наступними підрозділами: матриця можливостей по товарам і ринкам, матриця «Бостон консалтинг груп», вплив ринкової стратегії на прибуток і загальна стратегічна модель Портера.
Отже, у більшості фірм розробці плану маркетингу передує підготовка плану фірми у цілому, адже маркетинг – лише гілка на дереві плану компанії. Інші гілки – план виробництва, фінансів, кадрової діяльності. Тому, закономірно, що план маркетингової діяльності розробляється як складова частина стратегічного плану фірми. Також слід захначити важливий факт: у системі стратегічного планування немає припущення, що майбутнє обовязково має бути кращим за минуле.
Існує дві групи стратегії маркетингу – стратегії по відношенню до продукту та стратегії по відношенню до ринку, які взаємодоповнюють один одного. Разом з тим в середені кожної з цих груп представлені альтернативні варіанти стратегії.
Вибір напрямку стратегії маркетингу тісно повязаний з кривою життєвого циклу товарів. Для фази росту, наприклад, найбільш прийнятним буде стратегія, але з іншим змістом методів реалізації може вдало використвуватися на фазі стабільності або насищеності. В той же час для даної фази життєвого циклу може бути розроблена стратегія підтримки рівня збуту. При переході кривої життєвого циклу товарів в стадію спаду виникає необхідність перегляду стратегії маркетингу.
Розробка стратегії маркетингу складається з таких методів: оцінка привабливості стратегічної зони господарювання; портфельного аналізу.
Розробка стратегії маркетингу починається з вивченням того зовнішнішнього середовища, в якому буде здійснюватися підприємницька діяльність. Для початку необхідно точно визначити ринок або окремий сегмент ринку, на який планується вихід, а в межах встановленого ринкового простору виділити ту її частку, в межах якої буде виклнуватися маркетингова діяльність. Така галузь діяльності підприємства в межах певного цільового ринку або окремого сегменту називається стратегічною зоною господарства (СЗГ).
Різновидість типів стратегії маркетингу відображає складність процесів проведення ситуаційного аналізу і розробки сратегічних варіантів, а також показує, що одна й таж мета може бути досягнута в результаті виконання різних стратегій.
Фірма з невеликою часткою ринку може досягти успіху, якщо матиме чітко визначену стратегію, концентрюючи свої зусилля на одній «ніші», навіть якщо її загальна частка на ринку незначна.
Важливою вимогою до маркетингової стратегії страховика є її гнучкість, тобто можливість її пристосування до раніше непередбачених зовнішніх умов.
Маркетингова стратегія (її найбільш перспективний сценарій) включає:
• відібрані для страхової діяльності сегменти ринку і страхові продукти, які передбачається просувати на них (позиціонування продуктів на ринку);
• оптимальна побудова системи продажів страхової продукції;
• дії по навчанню і стимулюванню персоналу компанії;
• систему стимулювання продажів — цінову політику, рекламу і інші способи інформування покупців.
Маркетингова стратегія повинна забезпечувати найбільше повернення засобів на вкладений капітал за рахунок оптимального вибору вказаних параметрів.
Оцінивши результати діяльності страхової компанії «Скайд» можна сказати, що компанія займає вагоме місце на ринку страхування. І тому для того, що такі види страхування компанії «Скайд» підвищили свої частки на ринку, а тим самим збільшили конкурентоспроможність компанії, потрібно обрати, для цих продуктів, стратегію «наслідування лідера”. Потрібно застосувати комплекс маркетингової підтримки (товар + ціна + розподіл + просування), а саме знизити ціну і збільшити вдвічі витрати на рекламу, що допоможе швидко реалізувати продукти.
Першим кроком впровадження маркетингу у сферу стра¬хування можна вважати передбачене Програмою розвитку страхування до 2010 року створення найближчим часом при Лізі страхових організацій України інформаційно-консалтингового центру, який би нагромаджував і здійснював аналітичне опра¬цювання літературних, звітних та інших джерел інформації, го¬тував проекти правил страхування, здійснював розрахунки страхових тарифів відповідно до замовлень страховиків та ін¬ших зацікавлених осіб. Це дасть змогу страховим компаніям значно скоротити витрати під час розробки власних маркетин¬гових програм на основі достовірної інформації з урахуванням динаміки страхового ринку.
Для удосконалення маркетингової діяльності страхових компаній буде доцільне застосування активізації збутової та комунікаційної політики та поліпшення механізму інтеракції між страховими компаніями та страхувальниками.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *