Завантажити

1. Криміналістична характеристика вимагань
Вимагання є одним із найбільш соціальне небезпечних і поширених злочинів. Вимагання передбачає вимогу пере¬дачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав або законних інтересів усіх осіб, пошкодження або зни¬щення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому відомі чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберігати в та¬ємниці (ст. 189 КК). У останні роки спостерігається не тіль¬ки кількісний ріст даної категорії злочинів, й значні її якісні зміни — все більше ускладнюються способи вчинен¬ня вимагання: від простої вимоги під різноманітного роду погрозами видати гроші і цінності — до витончених спосо¬бів вилучення власності членами злочинних угруповань у комерційних структур та осіб, що займаються підприєм¬ницькою діяльністю.
Вивчення та аналіз судово-слідчої практики свідчить про те, що для вимагання характерні такі ознаки, як висо¬кий ступінь латентності, організованість і ретельна підго¬товка злочинних дій, особливо в тих випадках, коли вима¬ганням займаються злочинні групи, протидія слідству з боку заінтересованих осіб.
У криміналістичній характеристиці вимагання, насам¬перед, варто виділити інформацію про суб’єкта і жерт¬ву злочину, способи та обставини його вчинення…

2. Початковий етап розслідування
Порушення кримінальних справ про вимагання, пла¬нування та організація їх розслідування пов’язані зі спе¬цифікою даної категорії злочинів і тими слідчими ситуа¬ціями, що складаються на даній стадії кримінального про¬цесу. Приводом до порушення кримінальної справи є за¬ява особи, щодо якої застосовувалось вимагання або її близьких чи знайомих; повідомлення службових осіб дер¬жавних органів або громадських організацій; повідомлення в засобах масової інформації; явка з повинною, а також безпосередня ініціатива правоохоронних органів. Типови¬ми версіями на початковому етапі розслідування вимаган¬ня будуть такі: 1) вимагання дійсно мало місце; 2) інсцену¬вання вимагання. Інформація, яка є на цьому етапі, підля¬гає ретельній перевірці, оскільки не виключено, що особа,
На початковому етапі розслідування вимагання мо¬жуть складатися такі типові слідчі ситуації:
1) у правоохоронні органи надійшла інформація про те, що вимагачами сформульовані певні вимоги до потерпіло¬го, висловлені в його адресу погрози або вже початі дії на¬сильницького характеру чи потерпілим дана згода на пе¬редачу предмета вимагання, обговорені час і місце передачі;
2) потерпілий погоджується на вимоги вимагачів і пе¬редає їм предмет вимагання, після чого звертається з за¬явою в правоохоронні органи;
3) вимагання має довготерміновий характер, здійсню¬ється організованими злочинними групами, проте жертва не звертається в правоохоронні органи, а про факт вимагання стає відомо з інших, у тому числі оперативних, джерел;
4) отримана інформація свідчить про утримання вима¬гачами заручників або викрадення ними людей…

3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Огляд місця події. При розслідуванні фактів вимаган¬ня місцем події може бути: місце пред’явлення вимагача¬ми своїх вимог потерпілому; місце затримання вимагачів «на гарячому»; місце утримання заручників або викраде¬ної особи; місце перебування спільників вимагачів, які здійснювали спостереження за передачею предмета вима¬гання.
Місце пред’явлення вимагачами своїх вимог (насампе¬ред, це службове приміщення або квартира потерпілого) являє собою об’єкт огляду, якщо:
а) потерпілий негайно подав заяву у правоохоронні ор¬гани щодо висловлених на його адресу вимог з боку вима¬гачів. У даному випадку огляд проводиться негайно, а до його початку заявник попереджається про неприпусти¬мість внесення змін в речову обстановку приміщення, ви-лучення з нього будь-яких предметів. Завданнями огляду є виявлення та вилучення залишених злочинцями слідів (рук, мікрочастинок, запаху, кинутих або випадково зали¬шених предметів), аби одержати доказову інформацію, якою підтверджується факт знаходження вимагачів у цьому при¬міщенні;
б) на досудовому слідстві вимагачі визнають себе вин¬ними у вчиненому та докладно описують обстановку місця, де ними були висловлені погрози і вимоги до потерпілого. У цьому випадку огляд проводиться для того, щоб пере¬свідчитися у правдивості показань обвинувачених і, як пра¬вило, передує перевірці показань на місці. Якщо до огляду в обстановку приміщення внесені які-небудь зміни, то ре¬зультати огляду оцінюються в зіставленні з показаннями потерпілого і свідків, що спостерігали обстановку при¬міщення до внесення до неї змін. Огляд місця затримання вимагачів «на гарячому» про¬водиться негайно після їхнього затримання. Завданням огляду є виявлення викинутих або загублених вимагачами предметів, аби надалі довести факт їхньої приналежності злочинцям або тимчасового перебування злочинців у цьо¬му приміщенні. Предметами, від яких вони намагатимуть¬ся позбутися, можуть бути: переданий потерпілим об’єкт вимагання (найчастіше, пакет із грошима), зброя, наркоти¬ки. При цьому межа огляду визначається тим приміщен¬ням, автомашиною або ділянкою вулиці, місцевості, де від¬бувалося затримання. Якщо кому-небудь із злочинців вда¬сться зникнути, то слід виявити, зафіксувати і вилучити сліди взуття або протектора шин транспортного засобу, а також проб ґрунту для забезпечення подальшого іденти-фікаційного дослідження (наприклад, для порівняння проб ґрунту з місця події з забрудненнями на взутті підозрюва¬ного або на педалях керування і на килимі автомобіля). Як¬що при затриманні вимагачів відбулася перестрілка, то всі кулі та гільзи, що залишилися на місці, повинні бути вияв¬лені та вилучені для можливого ототожнення зброї, засто¬сованої злочинцями…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *