Завантажити

Вступ
Право — це система загальнообов’язкових норм, виражених у законах, інших визнаних державою джерелах, які є загальнообов’язковими критеріями правомірно-дозволенної (а також забороненої і продиктованої) поведінки.
Людське суспільство, як і будь-яка інша складна система, може нормально функціонувати та розвиватися лише на основі певних правил, з-поміж яких обирається один з багатьох можливих варіантів поведінки того або іншого суб’єкта. Задля регулювання поведінки людей та їх об’єднань у суспільстві формуються певні правила поведінки, котрі орієнтують на досягнення тієї чи іншої мети…

1. Сутність норм права
1.1. Поняття норми права та її ознаки
Особливим видом соціальних норм є норми права, які є «елементарною часткою» права. У зв’язку з цим для норм права як частини цілого (права в цілому) притаманні свої основні ознаки і властивості. Водночас нормі права як окремому явищу властиві свої особливі риси: а) норма права — це загальновизнане правило поведінки, яке формулюється державою і має загальнообов’язковий характер. Положення, що містять у собі норми права, повинні сприйматися як безумовна провідна вказівка до дії, що виходить з державних структур, і не підлягають обговоренню або оцінці з погляду їх доцільності чи раціональності; б) норма права — це формально визначене правило поведінки. У нормі права закріплюються права і обов’язки учасників суспільних відносин, а також санкції, що застосовуються у випадках порушень настанов норми. Ці приписи повинні виконуватися саме в тому обсязі та у випадках, у яких вони знайшли своє формальне закріплення у тексті правової норми; в) норма права — це правило поведінки загального характеру. Правило поведінки, що міститься у правовій нормі, адресоване не конкретному суб’єктові, а поширюється на всіх, хто стає учасником відносин, які регламентуються даною нормою права…

1.2. Класифікація норми права
Правильність і повнота класифікації залежить, перш за все, від вибору її основи або критеріїв класифікації. Найбільш суттєвим критерієм розмежування правових норм є їх функціональна роль. За цим критерієм юридичні норми спеціалізуються на регулюванні тих чи інших суспільних відносин. В процесі спеціалізації обособлюються групи норм, які виконують ті чи інші функції при здійсненні правового регулювання . Такий критерій, як функціональна роль, обумовлює інші підстави класифікації…

1.3. Структура норми права
Структура правових норм повинна визначатись стосовно всіх видів норм, а не тільки норм — правил поведінки. В зв’язку із цим різні види норм мають різну структуру. До останнього часу недостатньо вивчена структура відправних норм права, норм принципів, понять тощо. Ці правові норми юридичне закріплюють правове становище суб’єктів суспільних відносин. Воно здійснюється шляхом логічного словесного означення або вказування на одну-дві ознаки або повну дефініцію. Ці ознаки виступають в якості структурних елементів відправної норми права…

1.4. Дія норм права у часі, просторі й за колом осіб
Нині у правознавстві домінує точка зору, що основною формою встановлення правових норм є юридичні нормативні акти органів держави.
Чинність нормативно-правових актів — це їх фактичний вплив на суспільні відносини. Кожний нормативно-правовий акт призначений для урегулювання певних соціальних ситуацій, тому встановлення меж його чинності є необхідною умовою забезпечення правомірності використання і застосування приписів, які складають зміст цього акта. Чинність нормативно-правових актів обмежена трьома параметрами: а) терміном чинності, тобто часом, протягом якого нормативно-правовий акт має юридичну силу; б) простором, на який поширюється чинність нормативно-правового акта; в) колом осіб, які підпадають під вплив нормативно-правового акта і на основі його набирають юридичних прав і обов’язків…

2. Характеристика джерел права
2.1. Поняття правоутворення та правотворчості
Змістовна сторона правоутворення включає всі форми і засоби виникнення, розвитку і зміни права:
1. його зов¬нішнє відображення в юридичних письмових документах (нормативних актах, угодах, судових прецедентах й т. ін.);
2. існування у вигляді неінституціональних форм (пра-восвідомість, правові принципи, правові теорії і концепції, конкретні правовідносини і т. ін.);
3. процеси виникнення юридичних моделей поведінки та їх фактичної реалізації.
Правоутворення — це найбільш широка категорія, яка охоплює виникнення і буття права, його упорядкування і розвиток у різних аспектах і напрямках. Сучасне розу¬міння сутності правоутворення базується:…

2.2. Джерела, форми права та їх класифікація
Поняття форми і джерела права мають різне значення і ототожнювати їх не можна. Термін джерела права має бага¬то значень:
а) його розуміють як сили, які творять право, наприклад, джерелом права можна вважати волю Бога, волю народу. правосвідомість, ідею справедливості, державну владу. Вони можуть мати матеріальний і ідеальний зміст;
б) матеріали, покладені в основу того чи іншого законо¬давства. Наприклад, римське право послужило джерелом для німецького цивільного кодексу; праці вченого Потьє — для французького кодексу Наполеона, Литовський Статут — для Уложенія Олексія Михайловича в царській Росії; ідеї право¬вої держави послужили джерелом для підготовки нової Кон¬ституції України і інших конституційних законів;
в) до джерел права відносяться історичні пам’ятники, які колись мали значення діючого права. Наприклад, Руська Правда, яка була основним законом в Київській Русі. Зако¬ни Хаммурапі в стародавньому Вавилоні тощо…

2.3. Види нормативно-правових актів
Нормативно-правовий акт являється основним джерелом права в Україні. Всі нормативно-правові акти за юридич¬ною силою поділяються на Закони і підзаконні акти. Вони створюють систему писаного права в Україні, і їх надзви¬чайно багато.
Основними нормативно-правовими актами є закони. За¬кон — це нормативно-правовий акт вищого представницького органу державної влади (Верховної Ради України) або всього народу (під час проведення референдуму), який регулює найбільш важливі суспільні відносини, виражає волю і інтере¬си більшості населення і має найвищу або вищу юридичну силу по відношенню до всіх інших нормативно-правових актів. В зарубіжних країнах закони приймаються Парламентом, Кон-гресом, Сеймом, Національними Зборами, Верховною Ра¬дою тощо…

Висновок
Для періоду формування правової держави властивий процес зближення вимог правових та моральних настанов, який знаходить своє відображення в закріпленні загальних моральних вимог у конкретних нормах права. Так, сімейне законодавство, закріпивши обов’язок громадян піклуватися про виховання дітей і обов’язок дітей піклуватися про батьків і надавати їм допомогу, тим самим надало юридичного значення одній з найбільш гуманістичних вимог моралі.
Характерною рисою права повинна бути його моральна обґрунтованість адже збереження моральності відносин є не тільки право законодавця, але я його обов’язок…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *