Замовити маркетингове дослідження можна відіславши нам запит або зателефонувавши
На сучасному етапі суспільного розвитку необхідними умовами досягнення успіху в бізнесі є орієнтація на споживачів і конкурентів, гнучке пристосування до ринкової кон’юнктури, яка, до того ж, постійно змінюється.
За таких умов особливої важливості для досягнення успіху на ринку набувають маркетингові дослідження або, дещо спрощуючи, дослідження ринку. Останні передбачають з’ясування стану і тенденцій розвитку певного сегменту ринку, що може допомогти адекватно з’ясувати позитиви й негативи діяльності фірми, підказати шляхи вдосконалення її ефективності та нові можливості.
Усі маркетингові дослідження здійснюються в двох розрізах: оцінка тих чи інших маркетингових параметрів для даного моменту часу та отримання їхніх прогнозних значень. Як правило, прогнозні оцінки використовуються при розробці цілей і стратегії розвитку організації в цілому, та її маркетингової діяльності.
Головні цілі, які ставляться замовниками перед маркетинговими дослідженнями, можна диференціювати на чотири легко ідентифіковані групи:
 • Пошукові — передбачають збір додаткової інформації, що репрезентує проблему і допомагає виробити декілька робочих гіпотез для подальшого вивчення;
 • Описові – передбачають детальний опис окремих фактів і явищ, а також їхніх взаємозв’язків і взаємовпливу;
 • Експериментальні – що на загал зводяться до перевірки маркетингових гіпотез про існування і форми причинно-наслідкових зв’язків між попитом — з одного боку, та істотними характеристиками товару (ціна, імідж і т.п.) й самого споживача (вік, стать, прибутки та ін.) – з іншого боку;
 • Верифікаційні (перевірочні) – покликані підкріпити об’єктивною інформацією вже сформовану думку, переконання, позицію керівника (фірми) або точку зору.
У процесі здійснення маркетингових досліджень проводяться:
 • дослідження зовнішнього (відносно підприємства) середовища, до якого входить не тільки ринок, але й політичні, соціальні, культурні та інші умови. Дослідження дозволяє виявити фактори, що сприяють комерційному успіху або перешкоджають йому. У результаті дослідження формується банк даних для оцінки навколишнього середовища та його можливостей;
 • дослідження й аналіз реальних та потенційних споживачів. Йдеться про дослідження демографічних, економічних, соціальних, географічних та інших характеристик і потреб людей, що ухвалюють рішення про покупку товару чи послуги;
 • вивчення існуючих і планування майбутніх товарів, тобто розробка концепцій створення нових товарів і/або модернізації старих, включаючи їхній асортимент й параметричні ряди, упакування і т.п. Застарілі, такі, що не приносять очікуваного прибутку товари, знімаються з виробництва і ринку;
 • дослідження і планування товарообороту і збуту, включаючи створення (у випадку необхідності) власних збутових мереж зі складами і магазинами та/або агентських мереж;
 • дослідження попиту і стимулювання збуту шляхом комбінації реклами, особистого продажу, некомерційних престижних заходів (“PR”) та різного роду матеріальних стимулів, спрямованих на покупців, агентів і конкретних продавців;
 • дослідження ринкових цін і забезпечення на основі результатів дослідження цінової політики, що полягає в плануванні систем і рівнів цін на товари, які постачаються, визначенні “технології” використання цін, кредитів, знижок і т.п.
 • управління маркетинговою діяльністю (маркетингом) як системою, тобто планування, виконання і контроль маркетингової програми та індивідуальних обов’язків кожного учасника роботи підприємства, оцінка ризиків і прибутків, ефективності маркетингових рішень.
Результатом проведеного нами маркетингового дослідження є звіт, який може подавитися у різноманітній формі (Word, Excel, Power Point тощо) та включає описову, аналітичну і прогнозну частини у заданому сегменті ринку.
Замовити маркетингове дослідження можна відіславши нам запит або  зателефонувавши