Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії (один, два або три автори)

ЯковенкоН.М. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVIIст. – К.: Критика, 2002. – 416с.
СебайнДжорджГ., ТорсонТомасЛ. Історія політичної думки: Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – 838 с.
ВерстюкВ.Ф., ДзюзаО.М., РепринцевВ.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.: Наукова думка, 1995. – 688 с.

Чотири автори

Социальная психология: Учеб. пособие для студентов ун-тов / А.В.Петровский, В.В.Абраменкова, М.Е.Зеленова, М.Ю.Кондратьев / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1987. – 224 с.

П’ять та більше авторів

Культура і побут населення України: Навч. посібник / В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко та ін. – 2-е вид., доп. та перероб. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.

Колективний автор

Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького; Редкол.: Ю.І.Римаренко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра: Генеза, 1996. – 942 с.

Багатотомні видання

Город в средневековой цивилизации Западной Европы: В 4 т. / Ин-т всеоб. ист. РАН.  М.: Наука, 1999. – Т.1: Феномен средневекового урбанизма. – 390 с.

Перекладні видання

Арон Р. Мир і війна між націями: Пер. з фр. – К.: МП “Юніверс”, 2000. – 688 с.
Дейвіс Н. Європа: Історія / Пер. з англ. П.Таращук, О.Коваленко. – К.: Основи, 2000. – 1464с.

Збірки

наукових праць

Українська культура: Лекції за редакцією ДмитраАнтоновича / Упор. С.В.Ульяновська; Вступ. ст. І.М.Дзюзи; Перед. сл. М.Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – 592 с. (“Пам’ятки історичної думки України”).

Словники

Словник античної міфології / Уклад. І.Я.Козовик, О.Д.Пономарів; вступ. ст. А.О.Білецького / Відп. ред. А.О.Білецький. – 2-е вид. – К.: Наукова думка, 1989. – 240с.

Словники

Немченко И.В. Язык средневековья. Русско-украинско-английский толковый словарь средневековой терминологии. – Одесса: Полис, 2001. – 288с.

Депоновані наукові праці

Обзор аналитических методов расчёта и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / МеликовА.З., КонстантиновС.Н., Науч. произв. корпорация “Киев. ин-т автоматики”. – Киев, 1996. – 44 с. – Рус. – Деп в ГНТБ Украины 11.11.96, №2210 – Ук96 // Анот. в ж.“Автоматизация производственных процессов”. – №2. – 1996.
Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Алгоритмы управления в неполнодоступных марковских сетях со сложными механизмами обслуживания и очередями // Ред. ж.«Автоматика и вычислительная техника». – Рига, 1989. – 11с. Деп. в ВИНИТИ 08.12.89 г., №7305-В89.

Складові частини книги

Флоря Б.Н. Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа // История Европы: В 8 т. – М.: Наука, 1993. – Т.3: От средневековья к новому времени (конец ХV – первая половина ХVII в.). – Ч.V. – Гл.2. – С.411-431.
Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків / Пер. з рос. І.І.Сварника; Упоряд. О.М.Апанович. – Львів: Світ, 1990. – Т.1. – С.25-46.

Збірки

наукових статей

Варфоломеевская ночь: Событие и споры. Сборник статей / Отв. ред. П.Ю.Уваров. – М.: РГГУ, 2001. – 250с. (Серия “История и память”).

Складові

частини

збірника

Дмитриев М.В. Польская шляхта в ХVІ – ХVІІІ веках // Европейское дворянство XVI – XVII вв.: Границы сословия / Отв. ред.В.А.Ведюшкин. – М.: Археографический центр, 1997. – С.192-215.

Складові

частини журналу

Фукуяма Френсис. Конец истории? // Вопросы философии. – 1990. – №3. – С.134-155.
Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социального // Одиссей. 1996. – М., 1996. – С.9-18.
Благий В. Студентки Львівського університету в 1897-1914 роках // Вісник Львівського університету. Сер. Історич. – Львів, 1998. – Вип.33. – С.132-138.
Barkan J., Gordon D. Democracy in Africa // Foreign Affairs. – July/August, 1998. – P. 105-120.
Johnson R. Aid Undermines South Africa’s Democracy // The Wall Street Journal. – September 21, 1998.
Thorner D. L’econovie paysanne. Concept pour l’histoire economique // Annales E. S. C. – Mai-juin, 1964. – № 3. – P. 417-432.

Публікації документів

Хабермас Ю. О субъекте истории. Краткие замечания по поводу ложных альтернатив // Философия истории: Антология: Учеб. пособие для студентов гуманит. вузов / Сост., ред. и вступ. ст. Ю.А.Кимелева. – М.: Аспект Пресс, 1995. – С.283-289.
Документы истории Великой французской революции: В 2 т.: Учебное пособие / Отв. ред. А.В.Адо. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. – 352с.
Хрестоматія з історії України для студентів вузів / Укл. Б.І.Білик, Л.В.Дячук, Я.С.Калакура та ін. – К.: ІСДО, 1993. – 376с.
Циркуляр міністра внутрішніх справ Валуєва про заборону української мови від 18 липня 1863р. // Хрестоматія з історії України для студентів вузів / Укл. Б.І.Білик, Л.В.Дячук, Я.С.Калакура та ін. – К.: ІСДО, 1993. – С.141-142.

Архіви

Центральний державний історичний архів (м.Киів).
Державний архів Запорізької області.
Державний архів Запорізької області. – Ф.56. – Оп.1. – Спр.36. – Арк.71.
Центральний державний історичний архів (м.Львів). – Ф.358. Андрій Шептицький. – Оп.2. – Спр.99. – С.63.
Лист М.Максимовича до П.Куліша від 16 червня 1856р. // Інститут рукописів ЦНБ ім.В.І.Вернадського НАН України. – Ф.ІІ. – Спр.2390.

Газети

Комуніст. Орган ЦККП(б)У.
Комуніст. – 1923. – 9 червня.
Хлеб и Воля. Орган групи анархістів-комуністів “Хліб і Воля”. – Париж, 1909.
Хлеб и Воля. – 1909. – № 1. – 17 февраля.

Статті в енциклопедії

Мицик Ю.А. Дорошенко Михайло // Українське козацтво: Мала енциклопедія. – К.: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – С.139-140.
Шлепаков А.М. Ліга американських українців // Радянська енциклопедія історії України. – К., 1971. – Т.3. – С.22.

Тези доповідей

Архипова Л.Н. Запорожский обласной краеведческий музей: прошлое и настоящее // Музейний вісник. – Запоріжжя, 2001. – Вип.1. – С.4-7.
Ляшко С.Н., Белов А.Ф. О месте сосуда в погребальном обряде (по материалам погребений энеолита-бронзы) // Раннеземледельческие поселения-гиганты трипольской культуры на Украине: Материалы полевого семинара. – Тальянки; Веселый Куг; Майданецкое, 1990. – С.45-49.
Melikov A.Z., Ponomarenko L.A. On the approach to optimal control of queuing systems with multiple classes of customers // Proc. International Conf. on Syst. Sci. XII. – Wroclaw (Poland), 1995. – P.507-515.

Дисертації

Качура Ю.Б. Югославия в концепциях и внешней политике США в 60-х гг.: Дисс… канд. истор. наук: 07.00.02. – М., 1989. – 185 с.

Автореферати дисертацій

Брусиловська О.І. Політика США щодо країн Східної Європи після Другої світової війни: аналіз концепцій сучасної американської політології: Автореф. дис… канд. істор. наук: 07.00.02. / Одеський нац. ун-т. – Одеса, 1996. – 18с.

Звіт про науково-дослідну роботу

Супруненко О.Б. Звіт про розвідки на Полтавщині 2000р. // Наук. архів Ін-ту археології НАНУ. – Ф.2000/7; Наук. Архів ЦОДПА. – Ф.Е. – Спр.309.
Гаврилюк Н.А., Каряка А.В. Отчет о раскопках на Каменском городище, проведенных Скифской археологической экспедицией в полевой сезон 1994 г. // Архів Запорізького обласного краєзнавчого музею. – Спр.2981.

Каталоги

ЖолтовськийП.М. Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні. Альбом-каталог / АН УРСР. Музей етногр. і худож. Промислу. – К.: Наукова думка, 1982. – 286с.
Указатель русских клейм на изделиях из драгоценных металлов XVII–ХХ вв. // Постникова-ЛосеваМ.М. Русское ювелирное искусство, его центры и мастера. – М.: Наука, 1974. – C.257-379.
Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. Малороссийський гербовник с рисунками Егора Нарбута (Репринтне відтворене видання 1914р.). – К.: Либідь, 1993. – 214 с. текст; табл.; указ.

Довідкові видання

Абетка української політики: Довідник / Авт.-упоряд.: М.Томенко (кер. кол.), Л.Бадешко, О.Воробйов та ін. – К.: Смолоскип, 2000. – Вип.3 – 268с.
Правители Европы. Справочное издание / Отв.ред. О.А.Довгополова. – Одесса: Полис, 1998. – 527с.

Інструкції

Інструкція до “відкритого листа” на право проведення археологічних досліджень на території України (тимчасова): Затв. Інститутом археології НАНУ 1998: – К., 1998. – 17с.
Первичная обработка и определение антропологического материала в полевых условиях / Инструкция Института археологии АН СССР.
Методика краніометричних досліджень в археології: Методичні рекомендації для польових практичних занять з археології на тему: “Дослідження стародавніх поховань”. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2002. – 21с.